Thực hiện Quy định tại Văn bản số 3731/UBND-NC ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. 
Cổng Thông tin điện tử tỉnh xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật để xin ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh.

Dự thảo Quy định cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng

 •   01/12/2022 08:42:00 AM
 •   Đã xem: 6
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:    Tờ trình   Quyết định   Quy định
Đơn vị dự thảo: Sở Tài chính
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 3201/QĐ-UBND ngày 09/11/2020 của UBND tỉnh (lần 3)

 •   17/11/2022 10:29:00 AM
 •   Đã xem: 18
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Quyết định   Quy định   Công văn
Đơn vị dự thảo: Sở Xây dựng
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết đề án phát triển đội ngũ các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập tỉnh Quảng Trị đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 -2026, định hướng đến năm 2030

 •   15/11/2022 10:46:00 AM
 •   Đã xem: 13
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Dự thảo đề án;  Các phụ lục đề án;  Dự thảo Nghị quyết
Đơn vị dự thảo: Sở Giáo dục và Đào tạo
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   14/11/2022 08:35:00 AM
 •   Đã xem: 27
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Tờ trình dự thảo   Dự thảo Nghị quyết 
Đơn vị dự thảo: Sở Giáo dục và Đào tạo
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định ban hành quy chế quản lý, vận hành CSDL về giá

 •   10/10/2022 09:10:00 AM
 •   Đã xem: 49
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Tờ trình    Quyết định   Quy chế
Đơn vị dự thảo: Sở Tài chính
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết Quy định thẩm quyền Quyết định việc đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 •   03/10/2022 08:43:00 AM
 •   Đã xem: 46
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Tờ trình   Nghị quyết
Đơn vị dự thảo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định chi tiết quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Trịị

 •   29/09/2022 02:45:00 PM
 •   Đã xem: 40
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Quyết định   Tờ trình
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai

 •   28/09/2022 08:22:00 AM
 •   Đã xem: 32
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

 •   21/09/2022 09:12:00 AM
 •   Đã xem: 44
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Quyết định   Tờ trình
Đơn vị dự thảo: Sở Thông tin và Truyền thông
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định quy định về chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án đối với các dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các CTMTQG trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025

 •   20/09/2022 10:21:00 AM
 •   Đã xem: 41
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Xây dựng
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025)

 •   19/09/2022 02:19:00 PM
 •   Đã xem: 59
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Báo cáo tổng hợp    Phân bổ chỉ tiêu    Bìa và mục lục    Danh mục dự án 5 năm    Biểu tổng kế hoạch năm
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   14/09/2022 02:11:00 PM
 •   Đã xem: 39
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:   Quyết định
Đơn vị dự thảo: Sở Xây dựng
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   13/09/2022 07:51:00 AM
 •   Đã xem: 46
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Quyết định   Tờ trình
Đơn vị dự thảo: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025.

 •   09/09/2022 09:08:00 AM
 •   Đã xem: 48
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Quyết định
Đơn vị dự thảo: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành quy định về bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của các dự án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   06/09/2022 09:02:00 AM
 •   Đã xem: 52
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Quyết định
Đơn vị dự thảo: Sở Xây dựng
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quy định về nội dung, mức hỗ trợ; mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia 2022- 2025

 •   31/08/2022 09:14:00 AM
 •   Đã xem: 62
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Nghị quyết   Tờ trình
Đơn vị dự thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo về việc xác định phạm vi vành đai biên giới, vị trí cắm biển báo vành đai biên giới đất liền tình Quảng Trị

 •   24/08/2022 09:20:00 AM
 •   Đã xem: 60
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Tờ trình   Nghị quyết   Đề án
Đơn vị dự thảo: Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị

 •   19/08/2022 08:43:00 AM
 •   Đã xem: 54
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Y tế
Thời gian tham gia góp ý: 30 ngày kể từ ngày đăng tải
 

Dự thảo Quyết định quy định phân cấp quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   19/08/2022 08:30:00 AM
 •   Đã xem: 59
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Tài chính
Thời gian ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định ban hành đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai (không bao gồm phí và lệ phí) áp dụng tại Văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   01/08/2022 10:37:00 AM
 •   Đã xem: 60
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Tờ trình và Quyết định
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ một số Quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị

 •   29/07/2022 10:45:00 AM
 •   Đã xem: 69
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Tài chính
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

 •   13/07/2022 10:19:00 AM
 •   Đã xem: 49
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Quyết định  Công văn
Đơn vị dự thảo: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   13/07/2022 10:14:00 AM
 •   Đã xem: 55
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Quyết định  Công văn
Đơn vị dự thảo: Sở Công thương
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo: "Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Quảng Trị"

 •   08/07/2022 02:49:00 PM
 •   Đã xem: 72
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Chương trình
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần hè phố không vào mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   04/07/2022 09:26:00 AM
 •   Đã xem: 157
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Quyết định
Đơn vị dự thảo: Sở Xây dựng
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải


Các ý kiến góp ý khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây