Dự thảo Nghị quyết ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giai đoạn 2022 - 2025

 •   12/10/2021 08:19:00 AM
 •   Đã xem: 57
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo Nghị quyết
Đơn vị dự thảo: Sở Tài chính
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách thu hút, đãi ngộ, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022 - 2026

 •   07/10/2021 04:20:00 PM
 •   Đã xem: 53
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo Nghị quyết, Báo cáo đánh giá tác động của chính sách
Đơn vị dự thảo: Sở Nội vụ
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết Bảo đảm cơ sở vật chất cho Chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

 •   04/10/2021 05:12:00 PM
 •   Đã xem: 55
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo Nghị quyết, Phụ lục kèm theo
Đơn vị dự thảo: Sở Giáo dục và Đào tạo
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết Về việc ban hành các khoản phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   24/09/2021 10:03:00 AM
 •   Đã xem: 57
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo Nghị quyết, Phụ lục kèm theo
Đơn vị dự thảo: Sở Tài chính
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Đề án “Đào tạo nghề phục vụ cho các Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”

 •   21/09/2021 08:33:00 AM
 •   Đã xem: 59
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo Đề án; Phụ lục đề án
Đơn vị dự thảo: Sở LĐTBXH
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về quản lý tài nguyên khoáng sản và các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   15/09/2021 04:39:00 PM
 •   Đã xem: 86
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo Quyết định
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo quyết định sửa đổi bổ sung quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh

 •   11/09/2021 09:35:00 AM
 •   Đã xem: 55
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo Quyết định
Đơn vị dự thảo: Thanh tra tỉnh
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết “Chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030”

 •   11/09/2021 09:34:00 AM
 •   Đã xem: 53
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Tải file tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Nông nghiệp & PTNT
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Đề án Khuyến khích phát triển cây dược liệu gắn với chương trình OCOP tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 – 2025, Tầm nhìn đến năm 2030

 •   10/09/2021 04:52:00 PM
 •   Đã xem: 60
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo Đề án
Đơn vị dự thảo: Sở NN&PTNT
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Đề án Chuyển đổi số trong nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, Định hướng đến năm 2030

 •   01/09/2021 04:43:00 PM
 •   Đã xem: 59
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo Đề án
Đơn vị dự thảo: Sở NN&PTNT
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Lấy ý kiến đối với quy định danh mục lĩnh vực, địa bàn và các chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2023/.

 •   27/08/2021 10:40:00 AM
 •   Đã xem: 75
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: File đính kèm tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết về "Chính sách hỗ trợ cho trẻ mầm non và học sinh khuyết tật tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   26/08/2021 11:03:00 AM
 •   Đã xem: 67
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo Nghị quyết; Nội dung đề án
Đơn vị dự thảo: Sở Giáo dục và Đào tạo
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 06/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị

 •   23/08/2021 08:41:00 AM
 •   Đã xem: 90
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo Quyết định
Đơn vị dự thảo: Sở Thông tin và Truyền thông
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết Về việc thông qua Đề án Xã hội hóa đầu tư xây dựng nhà ở tập thể công vụ cho giáo viên ở các vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025

 •   13/08/2021 09:54:00 AM
 •   Đã xem: 87
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo Nghị quyết; Các phụ lục kèm theo
Đơn vị dự thảo: Sở Giao dục và Đào tạo
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Tham gia góp ý dự thảo Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

 •   13/08/2021 09:50:00 AM
 •   Đã xem: 89
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: File đính kèm
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: trước ngày 24/8/2021

Dự thảo Nghị quyết Tổ chức nhân viên khuyến nông và nhân viên thú y xã, phường, thị trấn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022-2026

 •   13/08/2021 09:33:00 AM
 •   Đã xem: 85
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo Nghị quyết; 
Đơn vị dự thảo: Sở Nông nghiệp và PTNT
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   26/07/2021 07:43:00 AM
 •   Đã xem: 104
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Tư pháp
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Đề án Xây dựng, hoàn thiệt hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025

 •   20/07/2021 04:19:00 PM
 •   Đã xem: 101
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết "Một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

 •   20/07/2021 04:17:00 PM
 •   Đã xem: 122
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo Nghị quyết; Dự thảo quy định kèm theo Nghị quyết
Đơn vị dự thảo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định nội dung chi, mức chi, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Trị

 •   15/07/2021 04:05:00 PM
 •   Đã xem: 98
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025

 •   15/07/2021 02:44:00 PM
 •   Đã xem: 94
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025

 •   06/07/2021 08:58:00 AM
 •   Đã xem: 89
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Kê hoạch và Đầu tư Quảng Trị
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Đề án Khôi phục, sử dụng phù hợp diện tích đất sản xuất bị bồi lấp và diện tích cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày bị ảnh hưởng do thiên tai năm 2020

 •   02/07/2021 04:44:00 PM
 •   Đã xem: 80
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết Khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai và đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 -2025, định hướng đến năm 2030

 •   28/06/2021 04:38:00 PM
 •   Đã xem: 84
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải


Các ý kiến góp ý khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây