Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định mức trợ cấp cho người trực cháy và người được huy động tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   10/05/2021 03:55:00 AM
 •   Đã xem: 18
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo Quyết định; Dự thảo Quy định
Đơn vị dự thảo: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; điều kiện tách thửa, diện tích tối thiểu của thửa đất được tách thửa và các trường hợp không được tách thửa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   05/05/2021 08:31:00 PM
 •   Đã xem: 19
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Bãi bỏ các văn bản của UBND tỉnh Quảng Trị thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Tư pháp

 •   04/05/2021 11:12:00 PM
 •   Đã xem: 15
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quy định về quản lý sử dụng cần trục tháp, máy vận thăng tại các công trình xây dựng và quy trình bảo trì công trình tháp thu phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   25/04/2021 09:33:00 PM
 •   Đã xem: 22
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị

 •   20/04/2021 05:14:00 AM
 •   Đã xem: 33
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đơn giá đo đạc bản đồ; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,

 •   16/04/2021 03:31:00 AM
 •   Đã xem: 37
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo sửa đổi Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   07/04/2021 11:10:00 PM
 •   Đã xem: 34
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết về việc đặt tên, đổi tên đường Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

 •   28/03/2019 03:43:00 AM
 •   Đã xem: 390
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

 Sửa

Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi tiếp khách, chi tổ chức hội nghị quốc tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   28/03/2019 03:30:00 AM
 •   Đã xem: 399
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Tài chính
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   22/03/2019 03:21:00 AM
 •   Đã xem: 310
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Tài chính
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở GTVT, Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở GTVT Quảng Trị

 •   23/08/2018 01:39:00 AM
 •   Đã xem: 300
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn Dự thảo: Quyết định
Đơn vị dự thảo: Sở Giao thông vận tải
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo về việc bãi bỏ Phụ lục số I Mức chi cho công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND....

 •   22/08/2018 08:33:00 PM
 •   Đã xem: 350
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Tư pháp
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết V/v hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp giai đoạn 2019 -2022

 •   16/08/2018 11:24:00 PM
 •   Đã xem: 353
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn Dự thảo: Dự thảo NQ   Dự trù kinh phí   Dự thảo Đề án
Đơn vị dự thảo: Sở Tư pháp
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều, kè bảo vệ bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   10/08/2018 04:59:00 AM
 •   Đã xem: 304
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Cơ quan ban hành: Sở Nông nghiệp và PTNT
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định ban hành quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   28/07/2018 10:38:00 AM
 •   Đã xem: 353
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Xem tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   27/07/2018 04:40:00 AM
 •   Đã xem: 299
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Quyết định   Quy chế
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quy chế Phối hợp quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   25/07/2018 05:05:00 AM
 •   Đã xem: 343
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem Tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Công thương
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Về việc bãi bỏ Quyết định số 73/2006/QĐ-UBND ngày 01/9/2006 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (tạm thời)

 •   24/07/2018 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 316
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem Tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Nội vụ
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   20/07/2018 03:23:00 AM
 •   Đã xem: 316
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem Tại đây  
Đơn vị dự thảo: Sở Tư pháp
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định về việc ban hành chính sách hỗ trợ ngư dân khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên biển

 •   17/07/2018 05:50:00 AM
 •   Đã xem: 308
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem Tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Nông nghiệp và PTNT
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết Về việc Quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   16/07/2018 04:35:00 AM
 •   Đã xem: 278
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem Tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Tài chính
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý Cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   11/07/2018 10:27:00 PM
 •   Đã xem: 303
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem Tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; Trưởng phòng, phó trưởng phòng...

 •   11/07/2018 04:10:00 AM
 •   Đã xem: 269
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem Tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Tài chính
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   11/07/2018 04:08:00 AM
 •   Đã xem: 296
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem  Tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Xây dựng
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Về việc Cấp phát, quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì đường bộ quy định tại Thông tư số 60/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính

 •   08/07/2018 09:50:00 PM
 •   Đã xem: 270
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem Tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Tài chính
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết Về việc phê duyệt Đề án “ Phát triển hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

 •   21/06/2018 04:12:00 AM
 •   Đã xem: 242
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem  Nghị quyết  Đề án  Phụ lục Tờ trình  
Đơn vị dự thảo: Sở Giáo dục và Đào tạo
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Danh mục dự án thu hồi đất năm 2018

 •   18/06/2018 04:13:00 AM
 •   Đã xem: 326
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem Tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố

 •   15/06/2018 12:17:00 AM
 •   Đã xem: 299
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Nội vụ
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   15/06/2018 12:13:00 AM
 •   Đã xem: 328
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem Tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Xây dựng
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng ký


Các ý kiến góp ý khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây