Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng.....

 •   28/05/2018 06:22:00 AM
 •   Đã xem: 219
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem Tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Giáo dục và Đào tạo
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   24/05/2018 11:59:00 AM
 •   Đã xem: 158
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Quyết định   Quy định
Đơn vị dự thảo: Sở Xây dựng
 Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Về việc sửa đổi Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   24/05/2018 11:20:00 AM
 •   Đã xem: 177
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem Tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định về việc Ban hành bộ Đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh

 •   23/05/2018 11:37:00 AM
 •   Đã xem: 204
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn: Dự thảo   Bộ đơn giá
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Sở Nội vụ dự thảo Quyết định Ban hành Quy định đối tượng, tiêu chuẩn trong tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp thủ khoa, loại xuất sắc, loại giỏi, cán bộ khoa học trẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   10/05/2018 02:53:00 AM
 •   Đã xem: 194
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem Tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Nội vụ
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Về việc bãi bỏ Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2007 của UBND tỉnh Quảng Trị

 •   05/05/2018 03:49:00 AM
 •   Đã xem: 247
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem Tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Tư pháp
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường...

 •   03/05/2018 05:51:00 AM
 •   Đã xem: 168
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem Tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Về việc bãi bỏ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 27/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

 •   19/04/2018 05:04:00 AM
 •   Đã xem: 189
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem Tại đây
Đơn vị dự thảo: Văn phòng UBND tỉnh
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Về việc Ban hành Đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   17/04/2018 08:43:00 AM
 •   Đã xem: 203
 •   Các ý kiến đóng góp: 1

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ khi đăng tải

Dự thảo về việc bãi bỏ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 20/6/2013 ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   15/04/2018 04:49:00 AM
 •   Đã xem: 146
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem Tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Ngoại vụ
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng, cấp Phó các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Tư pháp thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Trị

 •   28/03/2018 05:44:00 AM
 •   Đã xem: 196
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Tư pháp
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Về việc Ban hành Đơn giá đo đạc bản đồ; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

 •   28/03/2018 05:39:00 AM
 •   Đã xem: 201
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Toàn văn
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định mức hỗ trợ di dân ra đảo Cồn Cỏ

 •   26/03/2018 05:58:00 PM
 •   Đã xem: 184
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem Tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tại

Dự thảo Quyết định Về việc bãi bỏ Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 19/5/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   25/03/2018 07:54:00 AM
 •   Đã xem: 189
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Tư pháp
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải
 

Dự thảo Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND ngày 25/4/2014 về quy định mức thu phí đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   22/03/2018 05:03:00 AM
 •   Đã xem: 165
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Tư pháp
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Về việc bãi bỏ Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   22/03/2018 04:58:00 AM
 •   Đã xem: 159
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Tư pháp
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng

 •   16/03/2018 10:06:00 AM
 •   Đã xem: 279
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Ban Thi đua - Khen thưởng
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/20

 •   12/03/2018 07:50:00 AM
 •   Đã xem: 172
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem tại đây
Cơ quan dự thảo: Sở Giao thông vận tải
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Trị

 •   05/03/2018 08:52:00 AM
 •   Đã xem: 163
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Nội vụ
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết về chính sách đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số từ năm 2018 - 2020, chiến lược đến 2030

 •   02/03/2018 04:53:00 AM
 •   Đã xem: 169
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo   Nghị quyết    Đề án
Đơn vị dự thảo: UBND tỉnh Quảng Trị
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng hồ sơ địa chính”

 •   01/03/2018 02:24:00 AM
 •   Đã xem: 181
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Nghị quyết   Đề án
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Đề án Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp Tỉnh giai đoạn 2018 - 2021

 •   09/02/2018 09:40:00 AM
 •   Đã xem: 523
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo đăng Tại đây
Cơ quan dự thảo: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết Quy định định mức phân bổ và mức chi kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   06/02/2018 09:05:00 AM
 •   Đã xem: 163
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem Tại đây
Cơ quan dự thảo: Sở  Tư pháp
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải
 

Dự thảo Đề án đầu tư, nâng cấp Đài Truyền thanh cơ sở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2025

 •   31/01/2018 04:53:00 AM
 •   Đã xem: 200
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem Tại đây
Cơ quan dự thảo: Sở Thông tin và Truyền thông
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy định việc thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu

 •   29/01/2018 09:17:00 AM
 •   Đã xem: 157
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Tại đây
Cơ quan dự thảo: Trung tâm Quản lý cửa khẩu
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   22/01/2018 09:41:00 AM
 •   Đã xem: 176
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem Tại đây
Cơ quan dự thảo: Sở Công thương
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quy trình Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh

 •   16/01/2018 01:50:00 AM
 •   Đã xem: 156
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lạicủa doanh nhân APEC thuộc phạm vi quản lý

 •   09/01/2018 03:29:00 AM
 •   Đã xem: 152
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem toàn văn dự thảo tại đây
Cơ quan dự thảo: PA81, Công an tỉnh
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải


Các ý kiến góp ý khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây