Dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân công, phân cấp công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   11/05/2022 01:03:00 AM
 •   Đã xem: 15
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Quyết định    Công văn
Đơn vị dự thảo: Sở Xây dựng
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trịđến năm 2025, định hướng đến năm 2030

 •   18/04/2022 09:59:00 PM
 •   Đã xem: 22
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Nghị quyết   2. Tờ trình UBND   3. Tờ trình SNN  4 Đề án 
Đơn vị dự thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Đề án, Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 02/2019/NQ-HDND

 •   04/04/2022 04:25:00 AM
 •   Đã xem: 41
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Đề án   Phụ lục 1   Phụ lục 2
Đơn vị dự thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Lấy ý kiến của nhân dân về việc đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập cho các tập thể

 •   28/02/2022 05:15:00 AM
 •   Đã xem: 43
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn văn bản
Cơ quan soạn thảo: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ
Thời gian tham gia ý kiến: đến 09/3/2022

Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, miễn, giảm; chế độ thu, nộp các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh Quảng Trị.

 •   17/02/2022 03:26:00 AM
 •   Đã xem: 53
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo gửi HĐND   Dự thảo gửi UB
Đơn vị dự thảo: Sở Tài chính
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Đề án, Nghị quyết “Quy định khu vực thuộc nội thành của TP, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi...

 •   16/09/2021 08:04:00 PM
 •   Đã xem: 116
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Đề án   Kinh phí    Nghị quyết   Tờ trình
Đơn vị dự thảo: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Trị
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 07/01/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị

 •   11/03/2021 03:27:00 AM
 •   Đã xem: 172
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định ban hành quy định một số nội dung về tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   08/03/2021 08:00:00 PM
 •   Đã xem: 161
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Xây dựng
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của UBND tỉnh

 •   01/03/2021 07:58:00 PM
 •   Đã xem: 176
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Công thương
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 21/2014/NQ-HĐND về Chương trình, dự án đầu tư công...

 •   01/03/2021 07:48:00 PM
 •   Đã xem: 156
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị

 •   22/02/2021 04:37:00 AM
 •   Đã xem: 209
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Dự thảo   Quy định
Đơn vị dự thảo: Sở Tư pháp
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 4 Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị...

 •   21/02/2021 07:45:00 PM
 •   Đã xem: 163
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Công thương
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm trong các cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh

 •   31/01/2021 10:20:00 PM
 •   Đã xem: 237
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Dự thảo   Tờ trình
Đơn vị dự thảo: Sở Nội vụ
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quy định phân công, phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực Y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   15/01/2021 02:52:00 AM
 •   Đã xem: 212
 •   Các ý kiến đóng góp: 2

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở  Y tế
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 •   07/01/2021 10:30:00 PM
 •   Đã xem: 192
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị

 •   07/01/2021 02:35:00 AM
 •   Đã xem: 190
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Đề án thành lập Cổng thông tin điện tử tỉnh

 •   23/12/2020 08:40:00 PM
 •   Đã xem: 332
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Ban hành đơn giá xây dựng nhà, vật kiến trúc và đơn giá các loại cây, hoa màu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   16/12/2020 04:25:00 AM
 •   Đã xem: 206
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Quyết định    Phụ lục 1.       Phụ lục 2
Đơn vị dự thảo: Sở Tài chính
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND

 •   30/11/2020 03:21:00 AM
 •   Đã xem: 201
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết Về việc quy định một số chính sách đãi ngộ, thu hút, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2026

 •   19/11/2020 03:27:00 AM
 •   Đã xem: 213
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Nội vụ
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương

 •   16/11/2020 09:10:00 PM
 •   Đã xem: 208
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Công thương
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định 53/2014/QĐ-UBND về quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   13/11/2020 03:13:00 AM
 •   Đã xem: 172
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Công thương
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 về việc ban hành Quy định mức đóng góp, quản lý và sử dụng nguồn thu đối với người nghiện ma túy tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Bảo t

 •   10/11/2020 09:08:00 PM
 •   Đã xem: 213
 •   Các ý kiến đóng góp: 1

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị

 •   04/11/2020 08:16:00 PM
 •   Đã xem: 227
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Thông tin và Truyền thông
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo về việc Công bố hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Trị

 •   03/11/2020 03:07:00 AM
 •   Đã xem: 197
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:   Dự thảo  Nội dung công bố
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị

 •   27/10/2020 03:33:00 AM
 •   Đã xem: 210
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Quyết định   
Đơn vị dự thảo: Sở Xây dựng
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện việc nạo vét lòng hồ chứa nước thủy lợi, kết hợp thu hồi đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   23/10/2020 04:48:00 AM
 •   Đã xem: 215
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn nội dung: Dự thảo Quyết định  Quy chế 
Đơn vị dự thảo: Sở Nông nghiệp và PTNT
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định phân công, phân cấp, ủy quyền về lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   19/10/2020 05:48:00 AM
 •   Đã xem: 228
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn nội dung: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Xây dựng
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải


Các ý kiến góp ý khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây