Thực hiện Quy định tại Văn bản số 3731/UBND-NC ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. 
Cổng Thông tin điện tử tỉnh xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật để xin ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh.

Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   15/09/2017 07:40:00 PM
 •   Đã xem: 514
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem toàn văn dự thảo tại đây
Cơ quan dự thảo: Sở Công thương Quảng Trị
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách của Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   29/08/2017 04:23:00 PM
 •   Đã xem: 349
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem toàn văn dự thảo Tại đây
Cơ quan dự thảo: Sở Tài chính
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo đối với cán bộ, học sinh các tỉnh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào thuộc diện hợp tác đào tạo tại tỉnh Quảng Trị

 •   29/08/2017 04:17:00 PM
 •   Đã xem: 329
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn Dự thảo tại đây
Cơ quan dự thảo: Sở Tài chính
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định ban hành quy định về quản lý hoạt động đo lường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   07/08/2017 02:46:00 PM
 •   Đã xem: 347
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem toàn văn dự thảo Tại đây
Cơ quan dự thảo: Sở Khoa học và Công nghệ
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân công, phân cấp trong thẩm định, quyết định chủ trương đàu tư và thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   31/07/2017 04:47:00 PM
 •   Đã xem: 348
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem toàn văn dự thảo Tại đây
Cơ quan dự thảo: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị

 •   27/07/2017 08:20:00 AM
 •   Đã xem: 365
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem toàn văn dự thảo tại đây
Cơ quan dự thảo: Sở Tư pháp
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017

 •   13/07/2017 08:41:00 PM
 •   Đã xem: 325
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem toàn văn dự thảo Tại đây
Cơ quan dự thảo: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định về Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   12/07/2017 09:14:00 PM
 •   Đã xem: 337
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem toàn văn dự thảo Tại đây
Cơ quan dự thảo: Sở Tài chính
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Đề án về việc quy định chế độ công tác phí, hội nghị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   05/07/2017 09:46:00 AM
 •   Đã xem: 388
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

 Xem toàn văn dự thảo Tại đây
Cơ quan dự thảo: Sở Tài chính
Thời gian tham gia dự thảo: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2017 - 2020

 •   05/07/2017 08:21:00 AM
 •   Đã xem: 315
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem nội dung toàn văn dự thảo Tại đây
Cơ quan dự thảo: Sở Tài chính
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết về việc Bãi bỏ một số loại lệ phí của Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/11/2016 của HĐND tỉnh Quảng Trị

 •   03/07/2017 04:26:00 PM
 •   Đã xem: 366
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem file toàn văn dự thảo tại đây
Cơ quan dự thảo: Sở Tư pháp
Thời gian tham gia dự thảo: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quy chế phối hợp trong giải quyết hồ sơ, thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư thực hiện ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   29/06/2017 10:55:00 AM
 •   Đã xem: 349
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem toàn văn dự thảo Tại đây 
Cơ quan dự thảo: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức chi bảo đảm cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   28/06/2017 09:34:00 AM
 •   Đã xem: 337
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem toàn văn dự thảo tại đây  Nghị quyết    Đề án
Cơ quan dự thảo: Sở Tư pháp
Thời gian tham gia dự thảo: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Quy định số lượng, nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn, xét chọn, hợp đồng, quản lý, sử dụng và chế độ phụ cấp đối với mạng lưới khuyến nông và thú y cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020.

 •   28/06/2017 09:31:00 AM
 •   Đã xem: 322
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem toàn văn dự thảo Tại đây
Cơ quan dự thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017- 2020, định hướng đến năm 2025

 •   28/06/2017 09:28:00 AM
 •   Đã xem: 315
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem toàn văn dự thảo Tại đây
Cơ quan dự thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết về tái cơ cấu các ngành kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020

 •   21/06/2017 04:06:00 PM
 •   Đã xem: 376
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem toàn văn dự thảo tại đây: Nghị quyết   Đề án
Cơ quan dự thảo: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   19/06/2017 09:52:00 AM
 •   Đã xem: 364
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem file toàn văn Tại đây
- Cơ quan dự thảo: Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
- Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định ban hành quy định đánh giá, xếp loại chính quyền địa phương ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   12/06/2017 04:30:00 PM
 •   Đã xem: 352
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem toàn văn dự thảo Tại đây
Cơ quan dự thảo: Sở Nội vụ
Thời gian tham gia dự thảo: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   12/06/2017 02:30:00 PM
 •   Đã xem: 362
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem toàn văn dự thảo Tại đây
Cơ quan dự thảo: Sở Y tế
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Đề án thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng cho các đối tượng không do quỹ BHYT chi trả tại các cơ sở y tế của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   08/06/2017 01:59:00 PM
 •   Đã xem: 331
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem toàn văn dự thảo tại đây: Đề án  Phụ lục 1  Phụ lục 2
- Cơ quan dự thảo: Sở Y tế
- Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Đề án “Chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2030”

 •   08/06/2017 07:56:00 AM
 •   Đã xem: 479
 •   Các ý kiến đóng góp: 60

Xem toàn văn dự thảo Tại đây    Phụ lục
Cơ quan dự thảo: Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh 
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định về về chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2017- 2020, tầm nhìn đến năm 2030

 •   05/06/2017 09:38:00 AM
 •   Đã xem: 534
 •   Các ý kiến đóng góp: 23

Xem toàn văn dự thảo Tại đây
Cơ quan dự thảo: Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh 
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo về việc ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   24/05/2017 10:16:00 AM
 •   Đã xem: 313
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem toàn văn dự thảo Tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị

 •   17/05/2017 03:31:00 PM
 •   Đã xem: 394
 •   Các ý kiến đóng góp: 3

Xem toàn văn dự thảo Tại đây
Cơ quan dự thảo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 03/6/2014 về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   15/05/2017 02:19:00 PM
 •   Đã xem: 365
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Tại đây
Cơ quan dự thảo: Ban Quản lý khám chữa bệnh cho người nghèo
Thời gian dự thảo: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   04/05/2017 09:52:00 AM
 •   Đã xem: 370
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem toàn văn dự thảo Tại đây
Cơ quan dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về công tác quản lý và phạm vi bảo vệ đê điều tỉnh Quảng Trị

 •   25/04/2017 03:46:00 PM
 •   Đã xem: 371
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Nội dung toàn văn dự thảo: Dự thảo  Phụ lục
Cơ quan dự thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải


Các ý kiến góp ý khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây