Thực hiện Quy định tại Văn bản số 3731/UBND-NC ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. 
Cổng Thông tin điện tử tỉnh xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật để xin ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh.

Dự thảo Quyết định Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Đơn vị quản lý dự án đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư về giao thông do UBND tỉnh Quảng Trị quản lý

 •   10/04/2017 03:37:00 PM
 •   Đã xem: 347
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem toàn văn dự thảo tại đây
Cơ quan dự thảo: Sở Giao thông vận tải
Thời hạn tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải
 

Dự thảo Đề án Thực hiện chế độ chính sách cho nhân viên nuôi dưỡng trong các trường mầm non công lập tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2016-2025

 •   07/04/2017 10:48:00 AM
 •   Đã xem: 346
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem file dự thảo tại đây
Cơ quan dự thảo: Sở Giáo dục và Đào tạo
Thời hạn tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 31/5/2013 về việc Quy định một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút và tạo nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh Quảng Trị

 •   31/03/2017 04:50:00 PM
 •   Đã xem: 327
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem toàn văn dự thảo tại đây: Nghị quyết   Đề án
Cơ quan dự thảo: Sở Nội vụ
Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Quảng Trị

 •   30/03/2017 02:06:00 PM
 •   Đã xem: 398
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem toàn văn dự thảo Tại đây.
- Cơ quan dự thảo: Văn phòng UBND tỉnh
- Thời hạn lấy ý kiến dự thảo: 30 ngày kể từ ngày đăng tải
 

Dự thảo Quyết định ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   20/03/2017 10:34:00 AM
 •   Đã xem: 363
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem toàn văn dự thảo tại đây
- Cơ quan dự thảo: Sở Xây dựng Quảng Trị
- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

 •   20/03/2017 09:22:00 AM
 •   Đã xem: 351
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem toàn văn dự thảo tại đây
- Cơ quan dự thảo: Sở Xây dựng
- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

Dự thảo đề án Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 18/2009/NQ-HĐND ngày 30/7/2009 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 201-2021

 •   16/03/2017 09:36:00 AM
 •   Đã xem: 415
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem toàn văn dự thảo tại đây
- Cơ quan dự thảo: Sở Tư pháp
- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.
 

Dự thảo Quyết định vviệc ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Trị

 •   14/03/2017 01:45:00 PM
 •   Đã xem: 412
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem toàn văn nội dung dự thảo Tại đây
- Cơ quan dự thảo: Sở Tài chính
- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

Dự thảo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và PTNT Quảng Trị theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025

 •   07/03/2017 09:08:00 AM
 •   Đã xem: 658
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem toàn văn dự thảo tại đây
- Cơ quan dự thảo: Sở Nông nghiệp và PTNT
- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

Dự thảo Nghị quyết Quy định khoảng cách và địa bàn xác định hs không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày do địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường PT dân tộc bán trú

 •   07/03/2017 08:48:00 AM
 •   Đã xem: 406
 •   Các ý kiến đóng góp: 2

Xem toàn văn dự thảo:  Nghị quyết  Phụ lục 1  Phụ lục 2
Đơn vị dự thảo: Sở Giáo dục và Đào tạo
Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

Dự thảo quyết định Ủy quyền xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh

 •   03/03/2017 04:49:00 PM
 •   Đã xem: 354
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Cơ quan dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Xem toàn văn dự thảo tại đây
Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.
 

Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy định phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý về cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   02/03/2017 03:28:00 PM
 •   Đã xem: 324
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem toàn văn dự thảo tại đây
Cơ quan dự thảo: Sở Xây dựng
Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.
 

Dự thảo Quyết định về việc phân cấp thực hiện việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   01/03/2017 04:10:00 PM
 •   Đã xem: 311
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem nội dung toàn văn dự thảo Tại đây
Cơ quan dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị
Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy định phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý về cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   01/03/2017 09:21:00 AM
 •   Đã xem: 337
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem toàn văn dự thảo tại đây  Toàn văn dự thảo
- Đơn vị dự thảo: Sở Xây dựng
- Thời hạn lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày 01/3/2017

Dự thảo Quyết định về Ban hành giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt, dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   28/02/2017 09:13:00 AM
 •   Đã xem: 742
 •   Các ý kiến đóng góp: 2

Xem dự thảo tại đây:   Toàn văn dự thảo
Cơ quan dự thảo: Sở Xây dựng
Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày 28/02/2017

Dự thảo Đề án về Chính sách Ứng dụng và nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2025 (kèm phụ lục)

 •   27/02/2017 12:46:00 PM
 •   Đã xem: 356
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo văn bản    Dự thảo     Phụ lục
- Đơn vị dự thảo: Sở Khoa học và Công nghệ
- Thời gian lấy ý kiến dự thảo: 30 ngày kể từ ngày 27/02/2017

Dự thảo Đề án phát triển một số cây trồng, con nuôi chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025

 •   24/02/2017 11:59:00 PM
 •   Đã xem: 356
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem toàn văn dự thảo tại đây: Toàn văn dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị
Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày 24/02/2017

Dự thảo Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Quảng Trị đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

 •   21/02/2017 11:59:00 AM
 •   Đã xem: 515
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem nội dung toàn văn dự thảo: Toàn văn dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị
Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày 21/2/2017

Dự thảo Đề án Kiện toàn mạng lưới Khuyến nông viên và Thú y viên cơ sở đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

 •   09/02/2017 10:14:00 AM
 •   Đã xem: 348
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem nội dung toàn văn dự thảo:   Toàn văn dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở NN và PTNT

Dự thảo Quyết định về ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   09/01/2017 04:23:00 PM
 •   Đã xem: 242
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem nội dung toàn văn dự thảo  Toàn văn dự thảo
- Đơn vị dự thảo: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

 •   10/12/2016 02:58:00 PM
 •   Đã xem: 381
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem nội dung toàn văn dự thảo   Toàn văn dự thảo
- Đơn vị dự thảo: UBND Thị xã Quảng Trị

Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   09/12/2016 03:07:00 PM
 •   Đã xem: 277
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem toàn văn dự thảo tại đây Toàn văn dự thảo
- Cơ quan dự thảo: Sở Thông tin và Truyền thông

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng Quảng Trị

 •   06/12/2016 07:53:00 AM
 •   Đã xem: 336
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem toàn văn nội dung dự thảo  Toàn văn dự thảo
Cơ quan dự thảo: Sở Xây dựng 

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị

 •   29/11/2016 01:56:00 PM
 •   Đã xem: 333
 •   Các ý kiến đóng góp: 1

Xem nội dung toàn văn dự thảo  Toàn văn
Đơn vị dự thảo: Sở Tài chính

Dự thảo Quyết định về việc quy định cơ chế đặc thù trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Đông Hà

 •   29/11/2016 07:59:00 AM
 •   Đã xem: 288
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem toàn văn nội dung dự thảo: Toàn văn dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
 

Dự thảo Nghị quyết về thông qua đề án đề nghị công nhận Thị trấn Lao Bảo là đô thị loại IV trực thuộc huyện Hướng Hóa

 •   29/11/2016 07:54:00 AM
 •   Đã xem: 306
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem nội dung toàn văn dự thảo: Toàn văn dự thảo
Đơn vị dự thảo: UBND huyện Hướng Hóa

Dự thảo Nghị quyết về thông qua đề án đề nghị công nhận Thị trấn Khe Sanh là đô thị loại IV trực thuộc huyện Hướng Hóa

 •   29/11/2016 07:41:00 AM
 •   Đã xem: 315
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem toàn văn nội dung dự thảo: Toàn văn dự thảo
Đơn vị dự thảo: UBND huyện Hướng Hóa

Dự thảo Quyết định về việc quy định giá tối thiểu các loại lâm sản bị tịch thu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   24/11/2016 02:48:00 PM
 •   Đã xem: 305
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem nội dung toàn văn: Toàn văn dự thảo
- Đơn vị dự thảo: Sở Tài chính


Các ý kiến góp ý khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây