Thực hiện Quy định tại Văn bản số 3731/UBND-NC ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. 
Cổng Thông tin điện tử tỉnh xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật để xin ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh.

Dự thảo kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2019

 •   14/01/2019 07:36:00 AM
 •   Đã xem: 357
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Hội đồng PHPBGDPL tỉnh
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết về việc đặt tên, đổi tên một số đường trên địa bàn thành phố Đông Hà, năm 2018

 •   03/01/2019 08:14:00 AM
 •   Đã xem: 236
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Nghị quyết  Phụ lục 1   Phụ lục 2
Đơn vị dự thảo: Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

 

Dự thảo Quyết định Về việc quy định một số chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đông Hà

 •   26/12/2018 08:42:00 AM
 •   Đã xem: 211
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: UBND TP Đông Hà
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế Giải thưởng Bùi Dục Tài

 •   26/12/2018 08:38:00 AM
 •   Đã xem: 287
 •   Các ý kiến đóng góp: 1

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Cơ quan dự thảo: Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; cấp Trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Lao động...

 •   25/12/2018 08:19:00 AM
 •   Đã xem: 253
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   24/12/2018 08:45:00 AM
 •   Đã xem: 198
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Xuất nhập cảnh
Đơn vị: Công an tỉnh Quảng Trị
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định V/v Ban hành Quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   26/11/2018 04:46:00 PM
 •   Đã xem: 235
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Quyết định  Quy định
Đơn vị dự thảo: Sở Ngoại vụ
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh cấp trưởng, cấp phó các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc và trực thuộc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ; Trưởng phòng, phó Trưởng phòng...

 •   26/11/2018 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 198
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Toàn văn
Đơn vị dự thảo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định ban hành tỷ lệ quy đổi số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khối làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   26/11/2018 11:02:00 AM
 •   Đã xem: 237
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Toàn văn
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danhTrưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra các sở, ban, ngành; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra thuộc UBND các huyện...

 •   23/11/2018 07:45:00 PM
 •   Đã xem: 189
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Dự thảo
Đơn vị soạn thảo: Thanh tra tỉnh
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Về việc ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   23/11/2018 04:38:00 PM
 •   Đã xem: 272
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Toàn văn
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, phó Trưởng phòng các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc sở Thông tin và Truyền thông; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố...

 •   02/11/2018 04:03:00 PM
 •   Đã xem: 236
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Thông tin và Truyền thông
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 18/11/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế lập, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   01/11/2018 05:05:00 PM
 •   Đã xem: 233
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết Về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác trong năm 2019

 •   01/11/2018 03:56:00 PM
 •   Đã xem: 212
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Danh mục 2019
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   28/10/2018 07:11:00 PM
 •   Đã xem: 253
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Tài chính
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải
 

Dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập Hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   25/10/2018 02:14:00 PM
 •   Đã xem: 369
 •   Các ý kiến đóng góp: 1

Toàn văn dự thảo: Phần 1  Phần 2  Phần 3   Phần 4
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung quy định phân cấp nguồn thu, định mức chi thường xuyên cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh thời kỳ ổn định 2017 - 2020 quy định tại Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND

 •   24/10/2018 09:59:00 AM
 •   Đã xem: 236
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Tài chính
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định về việc quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   22/10/2018 02:34:00 PM
 •   Đã xem: 227
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Tài chính
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Đề án xóa phòng học tạm, phòng học mượn và nhà công vụ cho giao viên giai đoạn 2018-2021

 •   18/10/2018 01:43:00 AM
 •   Đã xem: 258
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo   Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Giáo dục và Đào tạo
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

 

Dự thảo Quyết định V/v bãi bỏ Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 08/6/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và chức vụ tương đương cơ quan chuyên môn thuộc...

 •   15/10/2018 08:28:00 PM
 •   Đã xem: 184
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn  văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Nội vụ
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ thí điểm tích tụ ruộng đất và đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019-2021, định hướng đến 2025

 •   11/10/2018 10:42:00 AM
 •   Đã xem: 177
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo  Nghị quyết    Đề án
Đơn vị dự thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết Về việc thông qua Đề án xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   02/10/2018 04:56:00 PM
 •   Đã xem: 222
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Nghị quyết   Đề án
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   27/09/2018 04:10:00 PM
 •   Đã xem: 168
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Quyết định
Đơn vị dự thảo: Sở Thông tin và Truyền thông
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác cảnh vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   18/09/2018 09:49:00 AM
 •   Đã xem: 217
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Quy chế
Đơn vị dự thảo: Công an tỉnh Quảng Trị
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định phối hợp quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   11/09/2018 11:39:00 PM
 •   Đã xem: 218
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Quyết định   Quy chế
Đơn vị dự thảo: Sở Khoa học và Công nghệ
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Ban hành Quy chế xây dựng và công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, thôn, làng, bản, khu phố văn hóa và tương đương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   07/09/2018 11:23:00 AM
 •   Đã xem: 210
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem Tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải


Các ý kiến góp ý khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây