Thực hiện Quy định tại Văn bản số 3731/UBND-NC ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. 
Cổng Thông tin điện tử tỉnh xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật để xin ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh.

Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định chính sách trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch ở vùng thiếu nước ngọt và sạch trên địa bàn tỉnh

 •   05/10/2020 07:26:00 AM
 •   Đã xem: 227
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn nội dung: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Tài chính
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của NQ số 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về việc ban hành các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   24/09/2020 03:25:00 PM
 •   Đã xem: 215
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn nội dung:  Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   14/09/2020 09:10:00 AM
 •   Đã xem: 240
 •   Các ý kiến đóng góp: 1

Toàn văn nội dung:  Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Xây dựng
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị

 •   11/09/2020 01:43:00 PM
 •   Đã xem: 270
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn nội dung: dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Giáo dục và Đào tạo
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quản lý, hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   09/09/2020 07:54:00 AM
 •   Đã xem: 256
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn nội dung: Quyết định   Quy định
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo quyết định Quy định trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   01/09/2020 07:33:00 PM
 •   Đã xem: 239
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn nội dung: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Văn phòng UBND tỉnh
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Xác định chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Trị

 •   30/08/2020 02:15:00 PM
 •   Đã xem: 249
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn nội dung: Dự thảo  Tổng hợp
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo quyết định thay thế Quyết định 53/2014/QĐ-UBND về quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   27/08/2020 10:22:00 PM
 •   Đã xem: 249
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn nội dung: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Công thương
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định quy định về quản lý, xây dựng, sử dụng nghĩa trang nhân dân và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   25/08/2020 10:11:00 PM
 •   Đã xem: 244
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn nội dung: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở  Xây dựng
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách; Đề cương Nghị quyết và Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định mức thưởng đối với HLV, VĐV thể thao

 •   21/08/2020 10:35:00 AM
 •   Đã xem: 307
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn nội dung: dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Trị

 •   20/08/2020 03:18:00 PM
 •   Đã xem: 259
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn nội dung: dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở  Thông tin và Truyền thông
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 26/8/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị

 •   18/08/2020 09:25:00 PM
 •   Đã xem: 248
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn nội dung: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở  Thông tin và Truyền thông
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo bãi bỏ Quyết định số 180/2005/QĐ-UB ngày 27/01/2005 của UBND tỉnh

 •   10/08/2020 08:55:00 AM
 •   Đã xem: 291
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn nội dung: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở  Xây dựng
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

V/v Góp ý dự thảo bãi bỏ Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 01/10/2010 của UBND tỉnh

 •   05/08/2020 10:00:00 AM
 •   Đã xem: 277
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn nội dung: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở  Xây dựng
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo xác định chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Trị

 •   31/07/2020 09:34:00 AM
 •   Đã xem: 342
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn nội dung: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở  Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định về quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức của BATGT các huyện, thị xã, thành phố

 •   22/07/2020 03:07:00 PM
 •   Đã xem: 292
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn nội dung: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Giao thông vận tải
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo v/v xin ý kiến bổ sung dữ liệu ngân hàng đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh

 •   20/07/2020 03:44:00 PM
 •   Đã xem: 304
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn nội dung: Tờ trình  Danh mục  Quyết định
Đơn vị dự thảo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết về việc hỗ trợ duy trì sáng kiến Dân chấm điểm M.Score tại các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2023, định hướng đến năm 2025

 •   13/07/2020 07:30:00 AM
 •   Đã xem: 330
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn nội dung:  Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Hội đồng nhân dân tỉnh
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo V/v góp ý dự thảo bãi bỏ Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của UBND tỉnh

 •   10/07/2020 08:51:00 AM
 •   Đã xem: 295
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn nội dung: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Xây dựng 
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định ban hành đơn giá hoạt động quan trắc tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   08/07/2020 08:56:00 AM
 •   Đã xem: 333
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn nội dung: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về Chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (lần 2)

 •   07/07/2020 02:30:00 PM
 •   Đã xem: 301
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn nội dung: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết Quy định về khung học phí, các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   01/07/2020 12:43:00 AM
 •   Đã xem: 319
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn nội dung: Nghị quyết    Quyết định  
Đơn vị dự thảo: Sở Giáo dục và Đào tạo
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của HĐND về phân cấp thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 29/2018/NĐ-CP (văn bản không gửi bản giấy, nhờ các đơn vị nhận qua đường truyền mạng)

 •   28/06/2020 08:48:00 AM
 •   Đã xem: 325
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn nội dung:  Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Tài chính
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định phân cấp thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   25/06/2020 08:50:00 AM
 •   Đã xem: 317
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn nội dung: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Xây dựng
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 23/2005/QĐ-UBND ngày 05/01/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị

 •   23/06/2020 02:23:00 PM
 •   Đã xem: 304
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn nội dung: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Tư pháp
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 02/02/2010 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Ban hành Quy chế phối hợp quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Trị

 •   17/06/2020 03:04:00 PM
 •   Đã xem: 321
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn nội dung: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Ban Quản lý Khu kinh tế
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Đề án, Nghị quyết Quy định chính sách đặc thù hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   04/06/2020 08:17:00 AM
 •   Đã xem: 373
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn nội dung: Nghị quyết   Đề án
Đơn vị dự thảo: Sở Nội vụ
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   25/05/2020 08:58:00 AM
 •   Đã xem: 380
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Nông nghiệp và PTNT
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã, phường, thị trấn

 •   21/05/2020 03:29:00 PM
 •   Đã xem: 387
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo   Nội quy   Quy chế
Đơn vị dự thảo: Sở Nội vụ
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải


Các ý kiến góp ý khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây