Thực hiện Quy định tại Văn bản số 3731/UBND-NC ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. 
Cổng Thông tin điện tử tỉnh xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật để xin ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh.

Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung quy định phân cấp nguồn thu, định mức chi thường xuyên cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh thời kỳ ổn định 2017 - 2020 quy định tại Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND

 •   24/10/2018 09:59:00 AM
 •   Đã xem: 207
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Tài chính
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định về việc quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   22/10/2018 02:34:00 PM
 •   Đã xem: 193
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Tài chính
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Đề án xóa phòng học tạm, phòng học mượn và nhà công vụ cho giao viên giai đoạn 2018-2021

 •   18/10/2018 01:43:00 AM
 •   Đã xem: 224
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo   Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Giáo dục và Đào tạo
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

 

Dự thảo Quyết định V/v bãi bỏ Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 08/6/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và chức vụ tương đương cơ quan chuyên môn thuộc...

 •   15/10/2018 08:28:00 PM
 •   Đã xem: 150
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn  văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Nội vụ
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ thí điểm tích tụ ruộng đất và đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019-2021, định hướng đến 2025

 •   11/10/2018 10:42:00 AM
 •   Đã xem: 151
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo  Nghị quyết    Đề án
Đơn vị dự thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết Về việc thông qua Đề án xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   02/10/2018 04:56:00 PM
 •   Đã xem: 191
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Nghị quyết   Đề án
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   27/09/2018 04:10:00 PM
 •   Đã xem: 140
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Quyết định
Đơn vị dự thảo: Sở Thông tin và Truyền thông
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác cảnh vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   18/09/2018 09:49:00 AM
 •   Đã xem: 186
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Quy chế
Đơn vị dự thảo: Công an tỉnh Quảng Trị
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định phối hợp quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   11/09/2018 11:39:00 PM
 •   Đã xem: 188
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Quyết định   Quy chế
Đơn vị dự thảo: Sở Khoa học và Công nghệ
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Ban hành Quy chế xây dựng và công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, thôn, làng, bản, khu phố văn hóa và tương đương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   07/09/2018 11:23:00 AM
 •   Đã xem: 181
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem Tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định về Ban hành Quy định phối hợp quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   07/09/2018 11:20:00 AM
 •   Đã xem: 197
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Nội dung toàn văn dự thảo  Quyết định   Quy chế
Đơn vị dự thảo: Sở Khoa học và Công nghệ
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế xây dựng và công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, thôn, làng, bản, khu phố văn hóa và tương đương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   05/09/2018 07:28:00 AM
 •   Đã xem: 176
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem Tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở GTVT, Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở GTVT Quảng Trị

 •   23/08/2018 12:39:00 PM
 •   Đã xem: 177
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn Dự thảo: Quyết định
Đơn vị dự thảo: Sở Giao thông vận tải
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo về việc bãi bỏ Phụ lục số I Mức chi cho công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND....

 •   23/08/2018 07:33:00 AM
 •   Đã xem: 237
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Tư pháp
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết V/v hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp giai đoạn 2019 -2022

 •   17/08/2018 10:24:00 AM
 •   Đã xem: 220
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn Dự thảo: Dự thảo NQ   Dự trù kinh phí   Dự thảo Đề án
Đơn vị dự thảo: Sở Tư pháp
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều, kè bảo vệ bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   10/08/2018 03:59:00 PM
 •   Đã xem: 194
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Cơ quan ban hành: Sở Nông nghiệp và PTNT
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định ban hành quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   28/07/2018 09:38:00 PM
 •   Đã xem: 227
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Xem tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   27/07/2018 03:40:00 PM
 •   Đã xem: 177
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Quyết định   Quy chế
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quy chế Phối hợp quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   25/07/2018 04:05:00 PM
 •   Đã xem: 228
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem Tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Công thương
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Về việc bãi bỏ Quyết định số 73/2006/QĐ-UBND ngày 01/9/2006 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (tạm thời)

 •   25/07/2018 08:00:00 AM
 •   Đã xem: 207
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem Tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Nội vụ
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   20/07/2018 02:23:00 PM
 •   Đã xem: 207
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem Tại đây  
Đơn vị dự thảo: Sở Tư pháp
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định về việc ban hành chính sách hỗ trợ ngư dân khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên biển

 •   17/07/2018 04:50:00 PM
 •   Đã xem: 192
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem Tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Nông nghiệp và PTNT
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết Về việc Quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   16/07/2018 03:35:00 PM
 •   Đã xem: 157
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem Tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Tài chính
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý Cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   12/07/2018 09:27:00 AM
 •   Đã xem: 185
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem Tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; Trưởng phòng, phó trưởng phòng...

 •   11/07/2018 03:10:00 PM
 •   Đã xem: 159
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem Tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Tài chính
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   11/07/2018 03:08:00 PM
 •   Đã xem: 178
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem  Tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Xây dựng
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Về việc Cấp phát, quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì đường bộ quy định tại Thông tư số 60/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính

 •   09/07/2018 08:50:00 AM
 •   Đã xem: 157
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem Tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Tài chính
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết Về việc phê duyệt Đề án “ Phát triển hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

 •   21/06/2018 03:12:00 PM
 •   Đã xem: 140
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem  Nghị quyết  Đề án  Phụ lục Tờ trình  
Đơn vị dự thảo: Sở Giáo dục và Đào tạo
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải


Các ý kiến góp ý khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây