Thực hiện Quy định tại Văn bản số 3731/UBND-NC ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. 
Cổng Thông tin điện tử tỉnh xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật để xin ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh.

Dự thảo Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định mức hỗ trợ di dân ra đảo Cồn Cỏ

 •   26/03/2018 10:58:00 PM
 •   Đã xem: 184
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem Tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tại

Dự thảo Quyết định Về việc bãi bỏ Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 19/5/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   25/03/2018 12:54:00 PM
 •   Đã xem: 189
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Tư pháp
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải
 

Dự thảo Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND ngày 25/4/2014 về quy định mức thu phí đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   22/03/2018 11:03:00 AM
 •   Đã xem: 165
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Tư pháp
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Về việc bãi bỏ Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   22/03/2018 10:58:00 AM
 •   Đã xem: 158
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Tư pháp
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng

 •   16/03/2018 04:06:00 PM
 •   Đã xem: 278
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Ban Thi đua - Khen thưởng
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/20

 •   12/03/2018 01:50:00 PM
 •   Đã xem: 171
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem tại đây
Cơ quan dự thảo: Sở Giao thông vận tải
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Trị

 •   05/03/2018 02:52:00 PM
 •   Đã xem: 161
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Nội vụ
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết về chính sách đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số từ năm 2018 - 2020, chiến lược đến 2030

 •   02/03/2018 10:53:00 AM
 •   Đã xem: 168
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo   Nghị quyết    Đề án
Đơn vị dự thảo: UBND tỉnh Quảng Trị
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng hồ sơ địa chính”

 •   01/03/2018 08:24:00 AM
 •   Đã xem: 181
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Nghị quyết   Đề án
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Đề án Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp Tỉnh giai đoạn 2018 - 2021

 •   09/02/2018 03:40:00 PM
 •   Đã xem: 522
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo đăng Tại đây
Cơ quan dự thảo: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết Quy định định mức phân bổ và mức chi kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   06/02/2018 03:05:00 PM
 •   Đã xem: 163
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem Tại đây
Cơ quan dự thảo: Sở  Tư pháp
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải
 

Dự thảo Đề án đầu tư, nâng cấp Đài Truyền thanh cơ sở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2025

 •   31/01/2018 10:53:00 AM
 •   Đã xem: 200
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem Tại đây
Cơ quan dự thảo: Sở Thông tin và Truyền thông
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy định việc thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu

 •   29/01/2018 03:17:00 PM
 •   Đã xem: 156
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Tại đây
Cơ quan dự thảo: Trung tâm Quản lý cửa khẩu
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   22/01/2018 03:41:00 PM
 •   Đã xem: 176
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem Tại đây
Cơ quan dự thảo: Sở Công thương
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quy trình Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh

 •   16/01/2018 07:50:00 AM
 •   Đã xem: 156
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lạicủa doanh nhân APEC thuộc phạm vi quản lý

 •   09/01/2018 09:29:00 AM
 •   Đã xem: 152
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem toàn văn dự thảo tại đây
Cơ quan dự thảo: PA81, Công an tỉnh
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2018

 •   04/01/2018 04:58:00 PM
 •   Đã xem: 233
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem toàn văn dự thảo tại đây
Cơ quan dự thảo: Sở Tư pháp
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên đ

 •   03/01/2018 08:17:00 AM
 •   Đã xem: 148
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem toàn văn dự thảo: tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Công thương
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Quy định giá dịch vụ bến bãi và sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh

 •   21/11/2017 08:51:00 AM
 •   Đã xem: 191
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem toàn văn dự thảo: Tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định về Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   21/11/2017 08:47:00 AM
 •   Đã xem: 186
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Tài chính
Thời gian tham gia dự thảo: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương

 •   13/11/2017 04:41:00 PM
 •   Đã xem: 213
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem toàn văn dự thảo tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018

 •   13/11/2017 04:16:00 PM
 •   Đã xem: 221
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem toàn văn dự thảo tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2018

 •   13/11/2017 04:14:00 PM
 •   Đã xem: 254
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem toàn văn dự thảo tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   09/11/2017 04:14:00 PM
 •   Đã xem: 197
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Quyết định   Quy chế
Đơn vị dự thảo: Sở Công thương Quảng Trị
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   07/11/2017 04:16:00 PM
 •   Đã xem: 197
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Xây dựng
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh Quảng Trị từ năm 2017 đến năm 2020

 •   03/11/2017 02:35:00 PM
 •   Đã xem: 216
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo Tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Nội vụ
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đich sử dụng đất

 •   03/11/2017 10:14:00 AM
 •   Đã xem: 229
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo Tại đây
Đơn vị dự thảo; Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   03/11/2017 10:03:00 AM
 •   Đã xem: 234
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo Tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải


Các ý kiến góp ý khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây