Thực hiện Quy định tại Văn bản số 3731/UBND-NC ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. 
Cổng Thông tin điện tử tỉnh xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật để xin ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh.

Dự thảo Quyết định Quy định giá dịch vụ bến bãi và sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh

 •   21/11/2017 08:51:00 AM
 •   Đã xem: 203
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem toàn văn dự thảo: Tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định về Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   21/11/2017 08:47:00 AM
 •   Đã xem: 196
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Tài chính
Thời gian tham gia dự thảo: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương

 •   13/11/2017 04:41:00 PM
 •   Đã xem: 225
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem toàn văn dự thảo tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018

 •   13/11/2017 04:16:00 PM
 •   Đã xem: 232
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem toàn văn dự thảo tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2018

 •   13/11/2017 04:14:00 PM
 •   Đã xem: 265
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem toàn văn dự thảo tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   09/11/2017 04:14:00 PM
 •   Đã xem: 209
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Quyết định   Quy chế
Đơn vị dự thảo: Sở Công thương Quảng Trị
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   07/11/2017 04:16:00 PM
 •   Đã xem: 208
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Xây dựng
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh Quảng Trị từ năm 2017 đến năm 2020

 •   03/11/2017 02:35:00 PM
 •   Đã xem: 229
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo Tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Nội vụ
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đich sử dụng đất

 •   03/11/2017 10:14:00 AM
 •   Đã xem: 239
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo Tại đây
Đơn vị dự thảo; Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   03/11/2017 10:03:00 AM
 •   Đã xem: 247
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo Tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết Quy định bổ sung tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thời kỳ ổn định 2017 - 2020

 •   31/10/2017 02:05:00 PM
 •   Đã xem: 221
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo  Nghị quyết  Tờ trình  Quy định
Đơn vị dự thảo: Sở Tài chính
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết về việc ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   30/10/2017 03:41:00 PM
 •   Đã xem: 192
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Nghị quyết   Đề án
Đơn vị dự thảo: Chi cục Bảo vệ môi trường
Thời gian tham gia ý kiến; 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quy chế Phối hợp trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính về đầu tư đối với các dự án đàu tư thực hiện ngoài Khu kinh tế, Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   30/10/2017 09:14:00 AM
 •   Đã xem: 225
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Quy chế
Đơn vị dự thảo: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp của các lực lượng chuyên ngành tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và cửa khẩu quốc tế La Lay, tỉnh Quảng Trị

 •   26/10/2017 02:13:00 PM
 •   Đã xem: 213
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo  Quyết định  Quy chế
Đơn vị dự thảo: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

 •   23/10/2017 03:48:00 PM
 •   Đã xem: 316
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn Dự thảo xem tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định Xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   23/10/2017 03:19:00 PM
 •   Đã xem: 211
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem Tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Công thương
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   23/10/2017 02:09:00 PM
 •   Đã xem: 208
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo  Quyết định   Quy chế
Đơn vị dự thảo: Ban Quản lý Khu kinh tế
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định về việc quy định mức đóng góp đối với người nghiện ma tuý tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Tổng hợp 1 tỉnh Quảng Trị

 •   18/10/2017 04:23:00 PM
 •   Đã xem: 189
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Thời gian tham gia dự thảo: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và tiền nước để phục vụ cho các mục đích không phải sản xuất lương thực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   18/10/2017 03:03:00 PM
 •   Đã xem: 193
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thời gian tham gia ý kiến; 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   18/10/2017 02:27:00 PM
 •   Đã xem: 214
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND ngày 24/7/2008 về luân chuyển và chính sách khuyến khích đối với giáo viên công tác tại vùng đặc biệt khó khăn

 •   17/10/2017 10:29:00 AM
 •   Đã xem: 202
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo Dự thảo sửa đổi   NQ 12 sau khi sửa đổi
Đơn vị dự thảo: Sở Giáo dục và Đào tạo
Thời gian tham gia dự thảo: 30 ngày kể từ ngày đăng tải
 

Dự thảo Bộ đơn giá đo đạc, cắm mốc giải phóng mặt bằng phục vụ công tác thu hồi đất, giao đất xây dựng các công trình dự án trên địa bàn tỉnh

 •   13/10/2017 02:16:00 PM
 •   Đã xem: 493
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Thuyết minh đơn giá  Đơn giá cắm mốc 2017  DONGIADUCMOCBETONG
Đơn vị soạn thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị

 •   11/10/2017 04:36:00 PM
 •   Đã xem: 247
 •   Các ý kiến đóng góp: 1

Xem toàn văn dự thảo tại đây
Cơ quan dự thảo: Sở Nội vụ
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo lấy ý kiến về Đề án "" Đầu tư, nâng cấp phát thanh-truyền hình cấp huyện và đài truyền thanh cơ sở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025"

 •   27/09/2017 03:13:00 PM
 •   Đã xem: 238
 •   Các ý kiến đóng góp: 1

Xem toàn văn dự thảo tại đây
Cơ quan dự thảo: Sở Thông tin và Truyền thông
Thời gian tham gia ý kiến; 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Đề án quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân

 •   22/09/2017 07:39:00 PM
 •   Đã xem: 246
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem toàn văn dự thảo tại đây
Cơ quan dự thảo: Sở Tài chính
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   15/09/2017 07:40:00 PM
 •   Đã xem: 426
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem toàn văn dự thảo tại đây
Cơ quan dự thảo: Sở Công thương Quảng Trị
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách của Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   29/08/2017 04:23:00 PM
 •   Đã xem: 258
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem toàn văn dự thảo Tại đây
Cơ quan dự thảo: Sở Tài chính
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo đối với cán bộ, học sinh các tỉnh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào thuộc diện hợp tác đào tạo tại tỉnh Quảng Trị

 •   29/08/2017 04:17:00 PM
 •   Đã xem: 235
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn Dự thảo tại đây
Cơ quan dự thảo: Sở Tài chính
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định ban hành quy định về quản lý hoạt động đo lường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   07/08/2017 02:46:00 PM
 •   Đã xem: 270
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem toàn văn dự thảo Tại đây
Cơ quan dự thảo: Sở Khoa học và Công nghệ
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải


Các ý kiến góp ý khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây