Dự thảo Quyết định về Ban hành giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt, dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thứ ba - 28/02/2017 09:13
Xem dự thảo tại đây:   Toàn văn dự thảo
Cơ quan dự thảo: Sở Xây dựng
Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày 28/02/2017
Sở Xây dựng dự thảo Quyết định về Ban hành giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt, dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Cổng TTĐT tỉnh Quảng Trị xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

  CÁC Ý KIẾN ĐÃ ĐÓNG GÓP

 

 • D_uyen

  1. Đây là văn bản quy định về giá. Do đó, đề nghị Cơ quan soạn thảo căn cứ vào Luật giá, Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 2 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ; Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP để ban hành và quy định nội dung của dự thảo;
  2. Đề nghị xem xét lại các căn cứ ban hành văn bản QPPL nhằm đảm bảo quy định của khoản 1 Điều 61 Nghị định 34/2016/NĐ-CP.
  Quyết định 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng, Quyết định 2020/QĐ-UBND ngày 29/8/206 của UBND tỉnh Quảng Trị không phải là văn bản quy phạm pháp luật do đó cơ quan soạn thảo không căn cứ vào các văn bản này để ban hành văn bản ban hành VBQPPL.
  3. Tại Dự thảo không có quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.
  4. Theo khoản 7 Điều 1 Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá thì UBND tỉnh có thẩm quyền quy định:
  i) Giá tối đa đối với: Dịch vụ sử dụng đường bộ do địa phương quản lý các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh; dịch vụ sử dụng đò, phà được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, do địa phương quản lý; dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ, dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước; dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng ngun vn ngân sách nhà nước; dịch vụ thu gom, vận chuyn rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
  Đề nghị cơ quan soạn thảo quy định lại nội dung của dự thảo nhằm  phù hợp với Nghị định số 149/2016/NĐ-CP.
  5. Trên cơ sở tính toán các chi phí về: vật liệu, nhân công, nhiên liệu, khấu hao …. Cơ quan soạn thảo phối hợp với Sở Tài chính đưa ra mức giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước áp dụng đối với từng đối tượng cụ thể; trình UBND tỉnh ban hành. Việc đưa các nội dung thuyết minh, công tác chi tiết vào dự thảo văn bản là không phù hợp, không cần thiết.
  6. Về thể thức trình bày: Đề nghị trình bày nội dung văn bản theo đúng Nghị định 34/2016/NĐ-CP (xem mẫu số 19 Phụ lục 1 Nghị định 34/2016/NĐ-CP)
  7. Cơ quan soạn thảo nên tham khảo các Quyết định tương tự của tỉnh khác.

    D_uyen   13/03/2017 15:26
 • D_uyen

  1. Đây là văn bản quy định về giá. Do đó, đề nghị Cơ quan soạn thảo căn cứ vào Luật giá, Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 2 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ; Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP để ban hành và quy định nội dung của dự thảo;
  2. Đề nghị xem xét lại các căn cứ ban hành văn bản QPPL nhằm đảm bảo quy định của khoản 1 Điều 61 Nghị định 34/2016/NĐ-CP.
  Quyết định 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng, Quyết định 2020/QĐ-UBND ngày 29/8/206 của UBND tỉnh Quảng Trị không phải là văn bản quy phạm pháp luật do đó cơ quan soạn thảo không căn cứ vào các văn bản này để ban hành văn bản ban hành VBQPPL.
  3. Tại Dự thảo không có quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.
  4. Theo khoản 7 Điều 1 Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá thì UBND tỉnh có thẩm quyền quy định:
  i) Giá tối đa đối với: Dịch vụ sử dụng đường bộ do địa phương quản lý các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh; dịch vụ sử dụng đò, phà được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, do địa phương quản lý; dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ, dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước; dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng ngun vn ngân sách nhà nước; dịch vụ thu gom, vận chuyn rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
  Đề nghị cơ quan soạn thảo quy định lại nội dung của dự thảo nhằm  phù hợp với Nghị định số 149/2016/NĐ-CP.
  5. Trên cơ sở tính toán các chi phí về: vật liệu, nhân công, nhiên liệu, khấu hao …. Cơ quan soạn thảo phối hợp với Sở Tài chính đưa ra mức giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước áp dụng đối với từng đối tượng cụ thể; trình UBND tỉnh ban hành. Việc đưa các nội dung thuyết minh, công tác chi tiết vào dự thảo văn bản là không phù hợp, không cần thiết.
  6. Về thể thức trình bày: Đề nghị trình bày nội dung văn bản theo đúng Nghị định 34/2016/NĐ-CP (xem mẫu số 19 Phụ lục 1 Nghị định 34/2016/NĐ-CP)
  7. Cơ quan soạn thảo nên tham khảo các Quyết định tương tự của tỉnh khác

    D_uyen   13/03/2017 15:28

 

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

 

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây