Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị

Thứ tư - 17/05/2017 15:31
Xem toàn văn dự thảo Tại đây
Cơ quan dự thảo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị. Cổng TTĐT tỉnh Quảng Trị xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

  CÁC Ý KIẾN ĐÃ ĐÓNG GÓP

 

 • Khánh Toàn

  Tôi xin thêm vào Chương I Điều 7 ở Âm nhạc ...hoặc tác phẩm đã được ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch cho phép phổ biến.

  Tôi xin có ý kiến nên thay ở Chương II Điều 6 như sau: 2. Các tác phẩm tham dự giải thưởng có thể là tác phẩm đã được tặng thưởng giải trong nước và Quốc tế.(Tôi cho rằng thay vào ở Điều này là hợp lý, vì có chuyên ngành khi tham gia các cuộc thi không đủ yếu tố về nghệ thuật, nội dung, bố cục, màu sắc, ánh sáng và chất lượng tác phẩm nên chỉ được trưng bày triển lãm. Những tác phẩm này khi được tham gia chọn giải thưởng hàng năm lại được tôn vinh. Khi tôn vinh những tác phẩm không xứng đáng trong năm thì giải thưởng Tỉnh hàng năm kém chất lượng).
  Tôi xin thêm vào ở Chương II Điều 7 Các thể loại và đơn vị tác phẩm:
  Không xét các tác phẩm vi phạm Điều 22 Luật Xuất bản và Điều 10 Luật Báo chí.
   

    Khánh Toàn   23/05/2017 12:12
 • Bùi Khánh Toàn

  Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị.

  Tôi xin thêm vào Chương I Điều 7 ở Âm nhạc ...hoặc tác phẩm đã được ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch cho phép phổ biến.

  Tôi xin có ý kiến nên thay ở Chương II Điều 6 như sau: 2. Các tác phẩm tham dự giải thưởng có thể là tác phẩm đã được tặng thưởng giải trong nước và Quốc tế.
  Lý do thay đổi: Để giải thưởng có tác phẩm tốt nhất trong năm về nội dung tư tưởng và nghệ thuật. Có sức lan tỏa và được công chúng mến mộ. 
    Tại khoản 2, Điều 6: “Những tác phẩm đã được các Bộ, Ngành, các Hội chuyên ngành Trung ương hoặc các tỉnh, thành phố trao giải thưởng thì không được tham gia xét trao giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị hàng năm”.
  Quy định như vậy là không đảm bảo tính mới mẻ của việc trao giải thưởng đỉnh cao trong năm. Xảy ra tình trạng giải thưởng trong năm của tỉnh lại xét các tác phẩm không tiêu biểu, chưa đạt chất lượng về nội dung lẫn nghệ thuật (bởi những tác phẩm được xét khi đi thi các cấp không đạt giải). Nên chăng, quy định như Giải thưởng Chế Lan Viên, các tác phẩm trong năm được các giải thưởng là tiêu chí để ưu tiên xem xét khi xét giải. Như vậy điều kiện sẽ thông thoáng mở rộng hơn, nhất định sẽ có những tác phẩm xứng đáng được tôn vinh trong năm. Hơn nữa, tính chất của giải thưởng hàng năm là xét chứ không phải thi. Nếu thi thì quy định như vậy là đúng. Xét tặng trao giải tỉnh trong năm phải là các tác phẩm của năm đó thực sự xuất sắc, đỉnh cao mới tạo kích thích sự sáng tạo và tạo sức lan tỏa trong công chúng.

  Tôi xin thêm vào ở Chương II Điều 7 Các thể loại và đơn vị tác phẩm:
  Không xét các tác phẩm vi phạm Điều 22 Luật Xuất bản và Điều 10 Luật Báo chí.

  Ý kiến đã đưa vào Quy chế:

  UỶ BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       TỈNH QUẢNG TRỊ                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                          


  Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị
  (Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày     /    /2017 
  của UBND tỉnh Quảng Trị)

  Chương I
  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1. Tên gọi của giải thưởng
  Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị
  Điều 2. Mục đích, ý nghĩa
  Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị tặng cho các tác giả có tác phẩm văn học nghệ thuật đạt giá trị cao về nội dung tư tưởng và nghệ thuật. Giải thưởng nhằm khẳng định những thành quả lao động sáng tạo của các tác giả sáng tác văn học nghệ thuật ở Quảng Trị hàng năm; động viên các tác giả không ngừng say mê sáng tạo nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và trong cả nước.
  Điều 3. Thời gian xét giải
  Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Quảng Trị được xét, công nhận hàng năm.
  Thời hạn được xét từ 30/9 năm trước đến 30/9 năm xét giải.

  Chương II
  ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

  Điều 4. Đối tượng áp dụng và phạm vi  điều chỉnh
  1. Quy chế này áp dụng đối với tác giả là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị.
  2. Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị xét tặng hàng năm cho các tác giả có tác phẩm thuộc các chuyên ngành: Văn học (gồm Văn xuôi, Thơ, Lý luận phê bình); Sân khấu; Âm nhạc; Mỹ thuật; Nhiếp ảnh; Kiến trúc; Văn nghệ dân gian; Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số.
  Điều 5. Tiêu chuẩn xét giải thưởng
  1. Về nội dung tư tưởng: Tác phẩm văn học nghệ thuật phải mang tính chân thực, tính dân tộc, tính nhân văn, tính giáo dục sâu sắc; phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tác phẩm phải đem lại các giá trị nhân văn đích thực, dân chủ, có tác dụng thiết thực với xã hội, xây dựng con người Việt Nam yêu nước, có đời sống tinh thần trong sáng, lành mạnh.
  2. Về nghệ thuật: Tác phẩm phải có giá trị thẩm mỹ, có tính sáng tạo, sinh động, hấp dẫn, mang lại cảm xúc lành mạnh cho công chúng; có tính hiện đại và bản sắc dân tộc; có hình thức phù hợp với nội dung.
  3. Tác động xã hội: Là tác phẩm khẳng định sức sống trong lòng công chúng, được công chúng thưởng thức mến mộ và đọng lại những giá trị về tư tưởng, thẩm mỹ và tính nhân văn trong lòng công chúng. 
  Điều 6. Điều kiện xét giải
  1. Là các tác phẩm văn học nghệ thuật đã được công bố gồm: In thành sách; in trên báo, tạp chí; tham gia triển lãm; biểu diễn phục vụ công chúng; truyền phát trên các kênh thông tin đại chúng (từ cấp sở, ban, ngành và tương đương trở lên); đã xây dựng thành công trình, hoặc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phải có giấy xác nhận hoặc chứng nhận của cấp có thẩm quyền về việc công bố tác phẩm. Mỗi tác giả được gửi tác phẩm dự giải ở nhiều chuyên ngành.
  2. Các tác phẩm tham dự giải thưởng có thể là tác phẩm đã được tặng thưởng giải trong nước và Quốc tế.
  Điều 7. Các thể loại và đơn vị tác phẩm
  1. Các thể loại:
  a) Văn học: 
  - Văn xuôi: truyện ngắn, ký, ghi chép, tiểu thuyết, nghiên cứu lý luận phê bình. 
  - Văn vần: thơ, trường ca.
  b) Mỹ thuật; 
  c) Nhiếp ảnh;
  d) Sân khấu;
  e) Âm nhạc;
  f) Văn nghệ dân gian;
  g) Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số.
  h) Kiến trúc: Kiến trúc công trình (nhà cửa, tượng đài, nội thất, ngoại thất); Kiến trúc quy hoạch (đô thị hoặc khu đô thị, khu dân cư nông thôn, khu du lịch, công viên, vườn hoa).
  2. Đơn vị tác phẩm gồm:
  a) Đối với Văn học:
  Văn xuôi, văn vần, nghiên cứu, lý luận, phê bình, dịch thuật... đều phải là một tập hoặc một bộ đã được xuất bản (tập thơ, tập truyện, tập hoặc bộ tiểu thuyết, ký, tập nghiên cứu, tập lý luận - phê bình, dịch thuật). Không xét các bản in rời trên các chuyên san, báo, tạp chí.
  b) Đối với các loại hình nghệ thuật khác:
  Sân khấu: Là kịch bản hoàn chỉnh đã được đăng tải trên báo, tạp chí hoặc xuất bản thành sách; nếu là vở diễn thì phải có đĩa hình và tiếng, được công bố cấp sở, ban, ngành và  tương đương trở lên. 
  Các thể loại: Ảo thuật, biên đạo múa, được dàn dựng công diễn (kèm theo đĩa được dàn dựng công diễn). Nếu là vở diễn đã được dàn dựng công diễn từ cấp sơ, ban, ngành và tương đương trở lên thì được xem là công trình sân khấu tập thể có giá trị cao hơn kịch bản sân khấu.
  Âm nhạc: Là ca khúc hoặc bản hợp xướng, nhạc không lời đã được công bố từ cấp sở, ban, ngành và tương đương trở lên, hoặc tác phẩm đã được ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch cho phép phổ biến.(kèm theo đĩa ghi âm và ký âm tác phẩm đó); tập sách lý luận phê bình, nghiên cứu về âm nhạc đã được xuất bản.
  Mỹ thuật: Là bức tranh, phù điêu, tượng tròn, đồ hoạ, mỹ thuật ứng dụng: gửi  tác phẩm đã được công bố, triển lãm từ cấp sở, ban, ngành và tương đương trở lên, qua ảnh chụp tác phẩm (cỡ 20 x 30cm); tập sách tranh hoặc sách nghiên cứu về mỹ thuật đã được xuất bản.
  Nhiếp ảnh: Là ảnh màu hoặc ảnh đen trắng, kích thước cỡ 30 x 40 hoặc 30 x 45, ảnh vuông 30 x 30cm; ảnh Panorama chiều dài không quá 45cm, chiều rông không dưới 20cm; không ép plastic; gửi 01 tác phẩm đã được công bố, triển lãm từ cấp sở, ban, ngành và tương đương trở lên, tập sách ảnh hoặc sách nghiên cứu về nhiếp ảnh đã được xuất bản.
  Kiến trúc: Là đồ án thiết kế cho 01 công trình kiến trúc, hoặc đồ án quy hoạch tổng thể. Nộp bản thiết kế chính công trình; ảnh chụp đặc trưng nội, ngoại thất đã thực hiện, đưa vào sử dụng có hiệu quả (cỡ 30 x 45cm).
  Văn nghệ dân gian: Là sáng tác, sưu tầm, nghiên cứu, lý luận, phê bình văn nghệ dân gian phải là một tập, hoặc một bộ đã được công bố, xuất bản thành sách. Nếu là vở diễn phải được công bố từ cấp sở, ban, ngành và tương đương trở lên và được ghi đĩa CD.
  Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số: Là nghiên cứu, lý luận, phê bình văn nghệ dân tộc thiểu số; sáng tác văn xuôi, thơ, dịch thuật đều phải là một tập, hoặc một bộ đã được công bố, xuất bản thành sách. Nếu là vở diễn thì phải được công bố từ cấp sở, ban, ngành và tương đương trở lên và phải được thu âm. 
    Không xét các tác phẩm vi phạm Điều 22 Luật Xuất bản và Điều 10 Luật Báo chí.
  Điều 8. Cơ cấu giải và mức thưởng
  1. Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị được trao cho các tác phẩm đạt loại A, B, C của từng thể loại. 
  a) Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị có tối đa 09 giải A, 09 giải B, 09 giải C. Mỗi kỳ xét giải thưởng không nhất thiết phải có đủ số lượng giải như quy định.
  b) Mỗi chuyên ngành được xét tối đa là 03 giải, gồm 01 giải A, 01 giải B, 01 giải C. Đối với chuyên ngành Văn học, cơ cấu 02 giải A, 02 giải B, 02 giải C.
  Trường hợp các chuyên ngành không có hoặc không đủ đề xuất giải ở thứ hạng cao thì cũng không được tăng số lượng giải ở thứ hạng kế tiếp với số lượng giải tương ứng đã giảm đi.
  2. UBND tỉnh ra quyết định và cấp “Bằng chứng nhận” Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị cho các tác giả và nhóm tác giả đạt giải kèm theo mức tiền thưởng:
   a) Giải A: 05 lần mức lương cơ bản tại thời điểm trao thưởng;
   b) Giải B: 04 lần mức lương cơ bản tại thời điểm trao thưởng;
   c) Giải C: 03 lần mức lương cơ bản tại thời điểm trao thưởng.

  Chương III
  QUY TRÌNH XÉT VÀ KINH PHÍ GIẢI THƯỞNG

  Điều 9. Hồ sơ giải thưởng:
  1. Hồ sơ của tác giả đề nghị xét tặng giải thưởng:
  Tác giả có tác phẩm đề nghị xét tặng giải thưởng phải gửi hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng đến Hội đồng Nghệ thuật cấp cơ sở của các chuyên ngành, chậm nhất là ngày 01/10 của năm xét.
  Bản đăng ký tác phẩm, công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị, gồm: Tên tác phẩm, họ và tên tác giả, bút danh, địa chỉ và nơi công bố, xuất bản, triển lãm, đồng thời phải gửi kèm những căn cứ đã công bố (theo mẫu 1a của Quy chế này).
  2. Thành phần hồ sơ của Hội đồng Nghệ thuật cấp cơ sở các chuyên ngành:
  Số lượng hồ sơ Hội đồng Nghệ thuật cấp cơ sở gửi Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh: 02 bộ, gồm:
  a) Tờ trình đề nghị xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị (theo mẫu 2a của Quy chế này).
  b) Danh sách đề nghị xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị (theo mẫu 3a của Quy chế này).
  c) Biên bản họp Hội đồng Nghệ thuật cấp cơ sở các chuyên ngành (theo mẫu 4a của Quy chế này).
  d) Phiếu bầu (theo mẫu 5a của Quy chế này).
  Điều 10. Quy trình xét giải
  1. Các lĩnh vực chuyên ngành văn học nghệ thuật lập biên bản xét giải thưởng, có chữ ký của tất cả thành viên Hội đồng Nghệ thuật cấp cơ sở; chữ ký của Ban Chấp hành các Phân hội, Hội chuyên ngành; chữ ký của Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh (kèm theo các điều kiện quy định tại điều 7).
  2. Thời gian Hội đồng Nghệ thuật cấp cơ sở chuyên ngành gửi hồ sơ về Văn phòng Hội chậm nhất là ngày 15/10 hàng năm.
  3. Hội đồng Nghệ thuật cấp cơ sở của các chuyên ngành có trách nhiệm tổ chức vòng sơ khảo bằng hình thức bỏ phiếu đồng ý hay không đồng ý theo quy chế xét giải, chọn ra những tác phẩm đủ điều kiện và tiêu chuẩn, lập hồ sơ trình Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh họp Hội đồng thẩm định. 
  4. Hội đồng Nghệ thuật cơ sở làm việc theo nguyên tắc dân chủ, tập thể, công khai, khách quan và bỏ phiếu kín. Tác phẩm được đề nghị xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật hàng năm phải đạt ít nhất 2/3 tổng số thành viên của Hội đồng Nghệ thuật cấp cơ sở của các chuyên ngành tán thành.
  5. Sau khi có kết quả của các Hội đồng Nghệ thuật cấp cơ sở, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh chủ trì họp Hội đồng Nghệ thuật Hội để thẩm định.
  6. Hội đồng Nghệ thuật Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh họp thẩm định theo nguyên tắc đồng thuận. Trường hợp ý kiến thẩm định khác nhau thì bỏ phiếu kín đạt ít nhất 2/3 tổng số thành viên Hội đồng Nghệ thuật Hội tán thành mới trình Ban Thường vụ Hội xem xét
  7. Tác giả có tác phẩm đang là đối tượng đề nghị xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị thì không tham gia các cấp Hội đồng.
  8. Ban Thường vụ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và đại diện Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh xem xét kết quả xét thưởng của Hội đồng Nghệ thuật Hội thẩm định, trình. Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh chịu trách nhiệm trình UBND tỉnh tặng Bằng chứng nhận và tiền thưởng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị.
  Điều 11. Hội đồng Nghệ thuật cấp cơ sở, Hội đồng Nghệ thuật Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh
  1. Hội đồng Nghệ thuật cấp cơ sở chuyên ngành:
  a) Ban Chấp hành các Phân hội chuyên ngành đề xuất thành phần Hội đồng Nghệ thuật phù hợp trong năm xét giải, Ban Thường vụ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh xem xét, Chủ tịch Hội ra quyết định thành lập.
  Thành phần tham gia gồm một số hội viên có trình độ, có uy tín của chuyên ngành không có tác phẩm dự xét giải. Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật cấp cơ sở chuyên ngành do Ban Chấp hành các Phân hội, Hội chuyên ngành bầu ra. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật chuyên ngành có tác phẩm dự xét giải thì Ban Chấp hành chuyên ngành đó đề xuất thành viên khác có uy tín, năng lực làm Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật cấp cơ sở.
  Khuyến khích mời các thành viên Hội đồng Nghệ thuật ở các Hội chuyên ngành cấp khu vực và Trung ương tham gia xét giải nhằm tạo sự công bằng trong việc chấm giải.
   Trưởng các Phân hội, Hội các chuyên ngành không đồng thời là Chủ tich Hội đồng Nghệ thuật cấp cơ sở chuyên ngành đó.
  b) Cơ cấu số lượng Hội đồng Nghệ thuật mỗi chuyên ngành từ 3 đến 5 thành viên. 
  c) Hội đồng Nghệ thuật cấp cơ sở chuyên ngành có trách nhiệm tổ chức xét giải vòng sơ khảo bằng cách tổ chức thực hiện việc đánh giá phản biện từng tác phẩm trước khi bỏ phiếu chấm giải. Những tác phẩm đoạt giải đủ điều kiện và tiêu chuẩn, lập hồ sơ trình Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Văn học Nghệ thuật họp Hội đồng nghệ thuật Hội thẩm định.
  2. Hội đồng Nghệ thuật Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh:
  a) Hội đồng Nghệ thuật Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh gồm: Các Ủy viên Ban Thường vụ Hội; Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội; Ủy viên Thư ký Hội đồng Nghệ thuật Hội; các Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật cấp cơ sở chuyên ngành… không có tác phẩm dự thi 
  Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội điều hành; trường hợp Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội có tác phẩm dự giải thì Ban Thường vụ Hội cử 01 Ủy viên Thường vụ Hội không có tác phẩm dự giải điều hành.
  Ban Thường vụ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh xem xét, Chủ tịch Hội ra quyết định thành lập Hội đồng Nghệ thuật của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh.
  b) Cơ cấu số lượng Hội đồng Nghệ thuật Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh gồm 9 - 11 thành viên.
  c) Hội đồng Nghệ thuật của Hội đặt dưới sự chỉ đạo Ban Thường vụ Hội. Các hoạt động của Hội đồng Nghệ thuật của Hội tuyệt đối tuân theo chủ trương, chính sách của Đảng, phát luật Nhà nước và Điều lệ Hội.
  Điều 12. Nguồn tài chính cho giải thưởng
  Nguồn tài chính của Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị (kinh phí giải thưởng) được đảm bảo từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác.

  Chương IV
  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  Điều 13. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và các ngành liên quan
  1. Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh hướng dẫn cụ thể về quy cách, số lượng, chất liệu cho từng thể loại tác phẩm tham dự giải thưởng.
  2.  Phát động các tập thể, cá nhân tham dự giải theo quy định.       
  Điều 14.  Trách nhiệm của thành viên Hội đồng Nghệ thuật, các tác giả
  1. Thành viên Hội đồng Nghệ thuật các cấp chịu trách nhiệm về tính chính xác trong việc xét Giải Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị hàng năm.
  2. Tác giả đề nghị xét Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị hàng năm chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực trong việc kê khai, đăng ký tác phẩm, chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả.
  Điều 15. Giải quyết khiếu nại, tố cáo
  Tổ chức cá nhân có quyền khiếu nại, tố cáo về kết quả xét tặng giải thưởng và việc vi phạm quy trình, trình tự, thủ tục xét giải. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh là cơ quan thường trực có trách nhiệm xem xét và trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo, đồng thời báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo lên UBND tỉnh. Thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.
  Điều 16. Điều khoản thi hành
  Trong quá trình thực hiện Quy chế này nếu có vướng mắc, khó khăn; các cơ quan đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

   TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
             CHỦ TỊCH 

            Nguyễn Đức Chính

    Bùi Khánh Toàn   23/05/2017 15:22
 • Bùi Khánh Toàn

  Đã đóng góp ý kiến mà không thấy máy chủ cập nhật. vậy tôi xin gửi lại.
  Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị.

  Tôi xin thêm vào Chương I Điều 7 ở Âm nhạc ...hoặc tác phẩm đã được ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch cho phép phổ biến.

  Tôi xin có ý kiến nên thay ở Chương II Điều 6 như sau: 2. Các tác phẩm tham dự giải thưởng có thể là tác phẩm đã được tặng thưởng giải trong nước và Quốc tế.
  Lý do thay đổi: Để giải thưởng có tác phẩm tốt nhất trong năm về nội dung tư tưởng và nghệ thuật. Có sức lan tỏa và được công chúng mến mộ. 
    Tại khoản 2, Điều 6: “Những tác phẩm đã được các Bộ, Ngành, các Hội chuyên ngành Trung ương hoặc các tỉnh, thành phố trao giải thưởng thì không được tham gia xét trao giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị hàng năm”.
  Quy định như vậy là không đảm bảo tính mới mẻ của việc trao giải thưởng đỉnh cao trong năm. Xảy ra tình trạng giải thưởng trong năm của tỉnh lại xét các tác phẩm không tiêu biểu, chưa đạt chất lượng về nội dung lẫn nghệ thuật (bởi những tác phẩm được xét khi đi thi các cấp không đạt giải mà chỉ được tham gia triển lãm). Nên chăng, quy định như Giải thưởng Chế Lan Viên, các tác phẩm trong năm được các giải thưởng là tiêu chí để ưu tiên xem xét khi xét giải. Như vậy điều kiện sẽ thông thoáng mở rộng hơn, nhất định sẽ có những tác phẩm xứng đáng được tôn vinh trong năm. Hơn nữa, tính chất của giải thưởng hàng năm là xét chứ không phải thi. Nếu thi thì quy định như vậy là đúng. Xét tặng trao giải tỉnh trong năm phải là các tác phẩm của năm đó thực sự xuất sắc, đỉnh cao mới tạo kích thích sự sáng tạo và tạo sức lan tỏa trong công chúng.

  Tôi xin thêm vào ở Chương II Điều 7 Các thể loại và đơn vị tác phẩm:
  Không xét các tác phẩm vi phạm Điều 22 Luật Xuất bản và Điều 10 Luật Báo chí.

    Bùi Khánh Toàn   26/05/2017 09:46

 

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

 

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây