Thực hiện Quy định tại Văn bản số 3731/UBND-NC ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. 
Cổng Thông tin điện tử tỉnh xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật để xin ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh.

Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ 1 số văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành  

 •   20/05/2022 12:10:00 PM
 •   Đã xem: 0
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Công văn   Tờ trình
Đơn vị dự thảo: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   18/05/2022 11:26:00 AM
 •   Đã xem: 5
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Nghị quyết   Tờ trình    Tổng hợp miễn, giảm mức thu   Báo cáo tác động
Đơn vị dự thảo: Sở Giáo dục và Đào tạo
Thời gian tham gia góp ý: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể HTX giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh

 •   15/05/2022 05:10:00 AM
 •   Đã xem: 3
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Công văn  Đề án   Tờ trình   Nghị quyết
Đơn vị dự thảo: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân công, phân cấp công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   11/05/2022 08:03:00 AM
 •   Đã xem: 16
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Quyết định    Công văn
Đơn vị dự thảo: Sở Xây dựng
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử lý VPHC có nội dung phức tạp phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng

 •   15/04/2022 10:57:00 AM
 •   Đã xem: 18
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Toàn văn
Đơn vị dự thảo: Sở Tư pháp
Thời gian tham gia góp ý: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử lý VPHC có nội dung phức tạp phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng

 •   15/04/2022 10:57:00 AM
 •   Đã xem: 17
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Toàn văn
Đơn vị dự thảo: Sở Tư pháp
Thời gian tham gia góp ý: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 02/12/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí phân loại thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 •   13/04/2022 04:54:00 AM
 •   Đã xem: 10
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo tờ trình, quyết định
Đơn vị dự thảo: Sở Nội vụ
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Đề án, Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 02/2019/NQ-HDND

 •   04/04/2022 11:25:00 AM
 •   Đã xem: 46
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Đề án   Phụ lục 1   Phụ lục 2
Đơn vị dự thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị

 •   24/03/2022 10:53:00 AM
 •   Đã xem: 23
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Tham vấn cộng đồng báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Nạo vét, tăng dung tích trữ hồ chứa nước Khe Rò 1, Khe Rò 2, Khe Rò 3, Khe Rò 4, kết hợp tận thu đất làm vật liệu san lấp"

 •   23/03/2022 12:27:00 PM
 •   Đã xem: 21
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

 Toàn văn báo cáo: Báo cáo
 Đơn vị báo cáo: Công ty CP Đầu tư Công nghệ Môi trường GFC
 Thời gian tham vấn ý kiến: 15 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương

 •   22/03/2022 05:45:00 AM
 •   Đã xem: 22
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo Quyết định   Tờ trình
Đơn vị dự thảo: Sở Công thương
Thời gian tham gia dự thảo: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh Đội trưởng, đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   21/03/2022 05:09:00 AM
 •   Đã xem: 23
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Công an tỉnh Quảng Trị
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo sửa đổi Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và số người làm việc của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Trị

 •   16/03/2022 04:31:00 AM
 •   Đã xem: 20
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh Quảng Trị
Thời gian tham gia dự thảo: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo về việc bãi bỏ Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND về việc ủy quyền thành lập Hội đồng thẩm định và giao nhiệm vụ tổ chức thẩm định các hồ sơ môi trường thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

 •   16/03/2022 04:26:00 AM
 •   Đã xem: 22
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường 
Thời gian tham gia góp ý: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2021-2025

 •   09/03/2022 04:18:00 AM
 •   Đã xem: 31
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh
Thời gian tham gia góp ý: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   03/03/2022 07:14:00 AM
 •   Đã xem: 38
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Y tế
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   28/02/2022 01:21:00 PM
 •   Đã xem: 26
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Tờ trình   Nghị quyết
Đơn vị dự thảo: Sở Giáo dục và Đào tạo
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Lấy ý kiến của nhân dân về việc đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập cho các tập thể

 •   28/02/2022 01:15:00 PM
 •   Đã xem: 43
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn văn bản
Cơ quan soạn thảo: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ
Thời gian tham gia ý kiến: đến 09/3/2022

Dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy định một số nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022-2025

 •   25/02/2022 02:37:00 PM
 •   Đã xem: 39
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Dự thảo văn bản:  Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết Quy định danh mục lĩnh vực và địa bàn khuyến khích xã hội hóa; chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022- 2024

 •   24/02/2022 11:39:00 AM
 •   Đã xem: 37
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Dự thảo văn bản:  Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 09/4/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Trị

 •   23/02/2022 05:37:00 AM
 •   Đã xem: 43
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Nông nghiệp và PTNT
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   22/02/2022 10:12:00 AM
 •   Đã xem: 42
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Tờ trình    Nghị quyết 
Đơn vị dự thảo: Sở Tư pháp
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022-2030 (lần thứ 3)

 •   22/02/2022 10:08:00 AM
 •   Đã xem: 48
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Tờ trình   Đề án       Nghị quyết
Đơn vị dự thảo: Sở  Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, miễn, giảm; chế độ thu, nộp các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh Quảng Trị.

 •   17/02/2022 11:26:00 AM
 •   Đã xem: 53
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo gửi HĐND   Dự thảo gửi UB
Đơn vị dự thảo: Sở Tài chính
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Lấy ý kiến của nhân dân về việc đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị

 •   16/02/2022 06:41:00 AM
 •   Đã xem: 45
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh
Thời gian tham gia ý kiến: 15/02 đến 28/02/2022

Dự thảo Tờ trình đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức chi kinh phí tập huấn bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   14/02/2022 04:50:00 AM
 •   Đã xem: 53
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở  Giáo dục và Đào tạo
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải


Các ý kiến góp ý khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây