Thực hiện Quy định tại Văn bản số 3731/UBND-NC ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. 
Cổng Thông tin điện tử tỉnh xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật để xin ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh.

Dự thảo Nghị quyết, Tờ trình quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức ở xã, thị trấn nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc vì dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh 'Quảng Trị

 •   08/06/2022 10:38:00 PM
 •   Đã xem: 9
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Nghị quyết   Tờ trình   Công văn
Đơn vị dự thảo: Sở Nội vụ
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Kế hoạch Tăng cường công tác ngoại giao kinh tế tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2025 trong bối cảnh thích ứng linh hoạt với dịch Covid-19

 •   08/06/2022 10:29:00 PM
 •   Đã xem: 10
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Kế hoạch
Đơn vị dự thảo: Sở Ngoại vụ
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (Lần 2)

 •   08/06/2022 08:33:00 PM
 •   Đã xem: 8
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Công văn   Quyết định   Phụ lục
Đơn vị dự thảo: Sở Xây dựng
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực NN và PTNT sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   03/06/2022 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 11
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Nghị quyết   Tờ trình   Phụ biểu
Đơn vị dự thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   02/06/2022 10:05:00 PM
 •   Đã xem: 13
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Quyết định
Đơn vị dự thảo: Sở Tài chính
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định ban hành quy định về phân cấp quản lý hoạt động cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   02/06/2022 05:26:00 AM
 •   Đã xem: 9
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Quyết định
Đơn vị dự thảo: Sở Xây dựng
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết về cơ chế lồng ghép nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

 •   30/05/2022 03:55:00 AM
 •   Đã xem: 19
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Nghị quyết    Công văn    Tờ trình
Đơn vị dự thảo: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Trị

 •   26/05/2022 04:10:00 AM
 •   Đã xem: 14
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Quyết định
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải
 

Dự thảo đề án chuyển đổi số và xây dựng giáo dục thông minh ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030

 •   23/05/2022 10:10:00 PM
 •   Đã xem: 16
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Giáo dục và Đào tạo
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   20/05/2022 05:16:00 AM
 •   Đã xem: 19
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Xây dựng
Thời gian tham gia góp ý: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ 1 số văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành

 •   20/05/2022 05:10:00 AM
 •   Đã xem: 19
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Công văn   Tờ trình
Đơn vị dự thảo: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   18/05/2022 04:26:00 AM
 •   Đã xem: 23
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Nghị quyết   Tờ trình    Tổng hợp miễn, giảm mức thu   Báo cáo tác động
Đơn vị dự thảo: Sở Giáo dục và Đào tạo
Thời gian tham gia góp ý: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể HTX giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh

 •   14/05/2022 10:10:00 PM
 •   Đã xem: 27
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Công văn  Đề án   Tờ trình   Nghị quyết
Đơn vị dự thảo: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân công, phân cấp công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   11/05/2022 01:03:00 AM
 •   Đã xem: 26
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Quyết định    Công văn
Đơn vị dự thảo: Sở Xây dựng
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trịđến năm 2025, định hướng đến năm 2030

 •   18/04/2022 09:59:00 PM
 •   Đã xem: 31
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Nghị quyết   2. Tờ trình UBND   3. Tờ trình SNN  4 Đề án 
Đơn vị dự thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử lý VPHC có nội dung phức tạp phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng

 •   15/04/2022 03:57:00 AM
 •   Đã xem: 26
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Toàn văn
Đơn vị dự thảo: Sở Tư pháp
Thời gian tham gia góp ý: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử lý VPHC có nội dung phức tạp phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng

 •   15/04/2022 03:57:00 AM
 •   Đã xem: 22
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Toàn văn
Đơn vị dự thảo: Sở Tư pháp
Thời gian tham gia góp ý: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 02/12/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí phân loại thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 •   12/04/2022 09:54:00 PM
 •   Đã xem: 14
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo tờ trình, quyết định
Đơn vị dự thảo: Sở Nội vụ
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo bãi bỏ Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 do UBND tỉnh ban hành

 •   12/04/2022 04:08:00 AM
 •   Đã xem: 21
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Khoa học và Công nghệ
Thời gian tham gia dự thảo: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Đề án, Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 02/2019/NQ-HDND

 •   04/04/2022 04:25:00 AM
 •   Đã xem: 93
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Đề án   Phụ lục 1   Phụ lục 2
Đơn vị dự thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục các cấp học

 •   27/03/2022 10:50:00 PM
 •   Đã xem: 25
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  
1. Mầm non
2. Tiểu học
3. THCS
4. THPT
5. Giáo dục
Đơn vị dự thảo: Sở Giáo dục và Đào tạo
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị

 •   24/03/2022 03:53:00 AM
 •   Đã xem: 29
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Tham vấn cộng đồng báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Nạo vét, tăng dung tích trữ hồ chứa nước Khe Rò 1, Khe Rò 2, Khe Rò 3, Khe Rò 4, kết hợp tận thu đất làm vật liệu san lấp"

 •   23/03/2022 05:27:00 AM
 •   Đã xem: 31
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

 Toàn văn báo cáo: Báo cáo
 Đơn vị báo cáo: Công ty CP Đầu tư Công nghệ Môi trường GFC
 Thời gian tham vấn ý kiến: 15 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương

 •   21/03/2022 10:45:00 PM
 •   Đã xem: 29
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo Quyết định   Tờ trình
Đơn vị dự thảo: Sở Công thương
Thời gian tham gia dự thảo: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh Đội trưởng, đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   20/03/2022 10:09:00 PM
 •   Đã xem: 32
 •   Các ý kiến đóng góp: 1

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Công an tỉnh Quảng Trị
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo sửa đổi Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và số người làm việc của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Trị

 •   15/03/2022 09:31:00 PM
 •   Đã xem: 28
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh Quảng Trị
Thời gian tham gia dự thảo: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo về việc bãi bỏ Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND về việc ủy quyền thành lập Hội đồng thẩm định và giao nhiệm vụ tổ chức thẩm định các hồ sơ môi trường thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

 •   15/03/2022 09:26:00 PM
 •   Đã xem: 27
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường 
Thời gian tham gia góp ý: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2021-2025

 •   08/03/2022 08:18:00 PM
 •   Đã xem: 43
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh
Thời gian tham gia góp ý: 30 ngày kể từ ngày đăng tải


Các ý kiến góp ý khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây