Thực hiện Quy định tại Văn bản số 3731/UBND-NC ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. 
Cổng Thông tin điện tử tỉnh xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật để xin ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh.

Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương

 •   19/11/2021 10:31:00 AM
 •   Đã xem: 10
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Quyết định   Tờ trình
Đơn vị dự thảo: Sở Công thương
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   17/11/2021 03:23:00 PM
 •   Đã xem: 8
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Quyết định   Quy chế
Đơn vị dự thảo: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Bãi bỏ một số điểm của Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

 •   15/11/2021 08:39:00 AM
 •   Đã xem: 14
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Tờ trình     Quyết định
Đơn vị dự thảo: Sở Thông tin và Truyền thông
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định về việc quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   09/11/2021 08:25:00 AM
 •   Đã xem: 21
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Quyết định
Đơn vị dự thảo: Sở Tài chính
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị

 •   08/11/2021 07:37:00 AM
 •   Đã xem: 22
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Quyết định  Tờ trình
Đơn vị dự thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ tách khu đất công thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   02/11/2021 10:00:00 AM
 •   Đã xem: 17
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Quyết định
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định chi tiết rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp để sụng vào mục đích ...

 •   02/11/2021 09:57:00 AM
 •   Đã xem: 20
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Quyết định
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   01/11/2021 04:17:00 PM
 •   Đã xem: 19
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Quyết định
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp trưởng, cấp phó các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Y tế thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Trị

 •   01/11/2021 04:14:00 PM
 •   Đã xem: 16
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:   Quyết định
Đơn vị dự thảo: Sở Y tế tỉnh Quảng Trị
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   13/10/2021 03:16:00 PM
 •   Đã xem: 34
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Nghị quyết  Tờ trình  Thuyết minh Tờ trình gửi HĐND
Đơn vị dự thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giai đoạn 2022 - 2025

 •   12/10/2021 08:19:00 AM
 •   Đã xem: 55
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo Nghị quyết
Đơn vị dự thảo: Sở Tài chính
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách thu hút, đãi ngộ, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022 - 2026

 •   07/10/2021 04:20:00 PM
 •   Đã xem: 53
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo Nghị quyết, Báo cáo đánh giá tác động của chính sách
Đơn vị dự thảo: Sở Nội vụ
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết Bảo đảm cơ sở vật chất cho Chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

 •   04/10/2021 05:12:00 PM
 •   Đã xem: 55
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo Nghị quyết, Phụ lục kèm theo
Đơn vị dự thảo: Sở Giáo dục và Đào tạo
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết Về việc ban hành các khoản phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   24/09/2021 10:03:00 AM
 •   Đã xem: 56
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo Nghị quyết, Phụ lục kèm theo
Đơn vị dự thảo: Sở Tài chính
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Đề án “Đào tạo nghề phục vụ cho các Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”

 •   21/09/2021 08:33:00 AM
 •   Đã xem: 58
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo Đề án; Phụ lục đề án
Đơn vị dự thảo: Sở LĐTBXH
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Đề án, Nghị quyết “Quy định khu vực thuộc nội thành của TP, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi...

 •   17/09/2021 07:04:00 AM
 •   Đã xem: 27
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Đề án   Kinh phí    Nghị quyết   Tờ trình
Đơn vị dự thảo: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Trị
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về quản lý tài nguyên khoáng sản và các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   15/09/2021 04:39:00 PM
 •   Đã xem: 85
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo Quyết định
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo quyết định sửa đổi bổ sung quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh

 •   11/09/2021 09:35:00 AM
 •   Đã xem: 54
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo Quyết định
Đơn vị dự thảo: Thanh tra tỉnh
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết “Chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030”

 •   11/09/2021 09:34:00 AM
 •   Đã xem: 52
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Tải file tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Nông nghiệp & PTNT
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Đề án Khuyến khích phát triển cây dược liệu gắn với chương trình OCOP tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 – 2025, Tầm nhìn đến năm 2030

 •   10/09/2021 04:52:00 PM
 •   Đã xem: 59
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo Đề án
Đơn vị dự thảo: Sở NN&PTNT
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Đề án Chuyển đổi số trong nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, Định hướng đến năm 2030

 •   01/09/2021 04:43:00 PM
 •   Đã xem: 58
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo Đề án
Đơn vị dự thảo: Sở NN&PTNT
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Lấy ý kiến đối với quy định danh mục lĩnh vực, địa bàn và các chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2023/.

 •   27/08/2021 10:40:00 AM
 •   Đã xem: 73
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: File đính kèm tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết về "Chính sách hỗ trợ cho trẻ mầm non và học sinh khuyết tật tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   26/08/2021 11:03:00 AM
 •   Đã xem: 66
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo Nghị quyết; Nội dung đề án
Đơn vị dự thảo: Sở Giáo dục và Đào tạo
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 06/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị

 •   23/08/2021 08:41:00 AM
 •   Đã xem: 89
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo Quyết định
Đơn vị dự thảo: Sở Thông tin và Truyền thông
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết Về việc thông qua Đề án Xã hội hóa đầu tư xây dựng nhà ở tập thể công vụ cho giáo viên ở các vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025

 •   13/08/2021 09:54:00 AM
 •   Đã xem: 86
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo Nghị quyết; Các phụ lục kèm theo
Đơn vị dự thảo: Sở Giao dục và Đào tạo
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Tham gia góp ý dự thảo Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

 •   13/08/2021 09:50:00 AM
 •   Đã xem: 88
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: File đính kèm
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: trước ngày 24/8/2021


Các ý kiến góp ý khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây