Thực hiện Quy định tại Văn bản số 3731/UBND-NC ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. 
Cổng Thông tin điện tử tỉnh xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật để xin ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh.

Dự thảo Quyết định Ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm trong các cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh

 •   01/02/2021 10:20:00 AM
 •   Đã xem: 186
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Dự thảo   Tờ trình
Đơn vị dự thảo: Sở Nội vụ
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quy định phân công, phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực Y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   15/01/2021 02:52:00 PM
 •   Đã xem: 166
 •   Các ý kiến đóng góp: 2

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở  Y tế
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 •   08/01/2021 10:30:00 AM
 •   Đã xem: 145
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị

 •   07/01/2021 02:35:00 PM
 •   Đã xem: 144
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Đề án thành lập Cổng thông tin điện tử tỉnh

 •   24/12/2020 08:40:00 AM
 •   Đã xem: 199
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Ban hành đơn giá xây dựng nhà, vật kiến trúc và đơn giá các loại cây, hoa màu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   16/12/2020 04:25:00 PM
 •   Đã xem: 156
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Quyết định    Phụ lục 1.       Phụ lục 2
Đơn vị dự thảo: Sở Tài chính
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND

 •   30/11/2020 03:21:00 PM
 •   Đã xem: 153
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết Về việc quy định một số chính sách đãi ngộ, thu hút, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2026

 •   19/11/2020 03:27:00 PM
 •   Đã xem: 169
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Nội vụ
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương

 •   17/11/2020 09:10:00 AM
 •   Đã xem: 155
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Công thương
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định 53/2014/QĐ-UBND về quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   13/11/2020 03:13:00 PM
 •   Đã xem: 137
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Công thương
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 về việc ban hành Quy định mức đóng góp, quản lý và sử dụng nguồn thu đối với người nghiện ma túy tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Bảo t

 •   11/11/2020 09:08:00 AM
 •   Đã xem: 178
 •   Các ý kiến đóng góp: 1

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị

 •   05/11/2020 08:16:00 AM
 •   Đã xem: 185
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Thông tin và Truyền thông
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo về việc Công bố hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Trị

 •   03/11/2020 03:07:00 PM
 •   Đã xem: 156
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:   Dự thảo  Nội dung công bố
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị

 •   27/10/2020 02:33:00 PM
 •   Đã xem: 175
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Quyết định   
Đơn vị dự thảo: Sở Xây dựng
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện việc nạo vét lòng hồ chứa nước thủy lợi, kết hợp thu hồi đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   23/10/2020 03:48:00 PM
 •   Đã xem: 183
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn nội dung: Dự thảo Quyết định  Quy chế 
Đơn vị dự thảo: Sở Nông nghiệp và PTNT
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định phân công, phân cấp, ủy quyền về lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   19/10/2020 04:48:00 PM
 •   Đã xem: 180
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn nội dung: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Xây dựng
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định mức hỗ trợ kinh phí phòng ngừa, ứng phóvà khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   19/10/2020 02:26:00 PM
 •   Đã xem: 162
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn nội dung: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Nghị quyết Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí giai đoạn 2021-2025

 •   19/10/2020 09:30:00 AM
 •   Đã xem: 197
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn nội dung: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định chính sách trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch ở vùng thiếu nước ngọt và sạch trên địa bàn tỉnh

 •   05/10/2020 07:26:00 AM
 •   Đã xem: 218
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn nội dung: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Tài chính
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của NQ số 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về việc ban hành các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   24/09/2020 03:25:00 PM
 •   Đã xem: 204
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn nội dung:  Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   14/09/2020 09:10:00 AM
 •   Đã xem: 231
 •   Các ý kiến đóng góp: 1

Toàn văn nội dung:  Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Xây dựng
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị

 •   11/09/2020 01:43:00 PM
 •   Đã xem: 263
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn nội dung: dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Giáo dục và Đào tạo
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quản lý, hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   09/09/2020 07:54:00 AM
 •   Đã xem: 245
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn nội dung: Quyết định   Quy định
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo quyết định Quy định trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   01/09/2020 07:33:00 PM
 •   Đã xem: 232
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn nội dung: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Văn phòng UBND tỉnh
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Xác định chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Trị

 •   30/08/2020 02:15:00 PM
 •   Đã xem: 241
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn nội dung: Dự thảo  Tổng hợp
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo quyết định thay thế Quyết định 53/2014/QĐ-UBND về quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   27/08/2020 10:22:00 PM
 •   Đã xem: 242
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn nội dung: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Công thương
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định quy định về quản lý, xây dựng, sử dụng nghĩa trang nhân dân và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   25/08/2020 10:11:00 PM
 •   Đã xem: 237
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn nội dung: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở  Xây dựng
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách; Đề cương Nghị quyết và Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định mức thưởng đối với HLV, VĐV thể thao

 •   21/08/2020 10:35:00 AM
 •   Đã xem: 299
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn nội dung: dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Trị

 •   20/08/2020 03:18:00 PM
 •   Đã xem: 250
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn nội dung: dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở  Thông tin và Truyền thông
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải


Các ý kiến góp ý khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây