Thực hiện Quy định tại Văn bản số 3731/UBND-NC ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. 
Cổng Thông tin điện tử tỉnh xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật để xin ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh.

V/v Góp ý dự thảo bãi bỏ Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 01/10/2010 của UBND tỉnh

 •   04/08/2020 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 239
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn nội dung: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở  Xây dựng
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo xác định chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Trị

 •   30/07/2020 10:34:00 PM
 •   Đã xem: 299
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn nội dung: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở  Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định về quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức của BATGT các huyện, thị xã, thành phố

 •   22/07/2020 04:07:00 AM
 •   Đã xem: 256
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn nội dung: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Giao thông vận tải
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo v/v xin ý kiến bổ sung dữ liệu ngân hàng đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh

 •   20/07/2020 04:44:00 AM
 •   Đã xem: 268
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn nội dung: Tờ trình  Danh mục  Quyết định
Đơn vị dự thảo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết về việc hỗ trợ duy trì sáng kiến Dân chấm điểm M.Score tại các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2023, định hướng đến năm 2025

 •   12/07/2020 08:30:00 PM
 •   Đã xem: 298
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn nội dung:  Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Hội đồng nhân dân tỉnh
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo V/v góp ý dự thảo bãi bỏ Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của UBND tỉnh

 •   09/07/2020 09:51:00 PM
 •   Đã xem: 264
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn nội dung: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Xây dựng 
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định ban hành đơn giá hoạt động quan trắc tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   07/07/2020 09:56:00 PM
 •   Đã xem: 301
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn nội dung: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về Chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (lần 2)

 •   07/07/2020 03:30:00 AM
 •   Đã xem: 279
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn nội dung: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết Quy định về khung học phí, các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   30/06/2020 01:43:00 PM
 •   Đã xem: 287
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn nội dung: Nghị quyết    Quyết định  
Đơn vị dự thảo: Sở Giáo dục và Đào tạo
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của HĐND về phân cấp thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 29/2018/NĐ-CP (văn bản không gửi bản giấy, nhờ các đơn vị nhận qua đường truyền mạng)

 •   27/06/2020 09:48:00 PM
 •   Đã xem: 289
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn nội dung:  Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Tài chính
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định phân cấp thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   24/06/2020 09:50:00 PM
 •   Đã xem: 292
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn nội dung: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Xây dựng
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 23/2005/QĐ-UBND ngày 05/01/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị

 •   23/06/2020 03:23:00 AM
 •   Đã xem: 279
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn nội dung: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Tư pháp
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 02/02/2010 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Ban hành Quy chế phối hợp quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Trị

 •   17/06/2020 04:04:00 AM
 •   Đã xem: 295
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn nội dung: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Ban Quản lý Khu kinh tế
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Đề án, Nghị quyết Quy định chính sách đặc thù hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   03/06/2020 09:17:00 PM
 •   Đã xem: 331
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn nội dung: Nghị quyết   Đề án
Đơn vị dự thảo: Sở Nội vụ
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   24/05/2020 09:58:00 PM
 •   Đã xem: 353
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Nông nghiệp và PTNT
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã, phường, thị trấn

 •   21/05/2020 04:29:00 AM
 •   Đã xem: 357
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo   Nội quy   Quy chế
Đơn vị dự thảo: Sở Nội vụ
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh

 •   27/04/2020 11:41:00 PM
 •   Đã xem: 370
 •   Các ý kiến đóng góp: 1

Toàn văn dự thảo:  Nghị quyết  Tờ trình  Công văn
Đơn vị dự thảo: Sở Công thương
Thời gian tham gia góp ý: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày 20/02/2008 của UBND tỉnh Quảng Trị

 •   23/04/2020 05:22:00 AM
 •   Đã xem: 311
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Thanh tra tỉnh
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định sửa đổi "Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 17/4/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Quảng Trị" và Quyết định bãi bỏ

 •   13/04/2020 11:27:00 PM
 •   Đã xem: 460
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn nội dung: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Văn phòng UBND tỉnh
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định ban hành quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị

 •   13/04/2020 04:25:00 AM
 •   Đã xem: 400
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn nội dung: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Khoa học và Công nghệ
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Đề án điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 11/2017NQ-HĐND tỉnh

 •   12/04/2020 11:04:00 PM
 •   Đã xem: 779
 •   Các ý kiến đóng góp: 173

Toàn văn nội dung dự thảo  Đề án   Tổng hợp   Mục lục   Tổng hợp
Đơn vị dự thảo: Sở Y tế
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định quy định đơn giá thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   19/03/2020 11:34:00 PM
 •   Đã xem: 429
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Tài chính
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 25/8/2008 do UBND tỉnh ban hành

 •   15/03/2020 09:50:00 PM
 •   Đã xem: 399
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Tài chính
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ số 50/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 do UBND tỉnh Quảng Trị ban hành

 •   12/03/2020 10:12:00 PM
 •   Đã xem: 390
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Tài chính
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   10/03/2020 11:20:00 PM
 •   Đã xem: 446
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Quyết định  Phụ lục 1  Phụ lục 2   Phụ lục 3   Phụ lục 4 và 5
Đơn vị dự thảo: Sở Tài chính
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo về việc thông qua Đề án mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực Cửa khẩu Quốc tế La Lay

 •   10/03/2020 11:17:00 PM
 •   Đã xem: 405
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo 
Đơn vị dự thảo: Sở Tài chính
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định bãi bỏ một số khoản, điều của Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 21/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị

 •   09/03/2020 08:58:00 PM
 •   Đã xem: 437
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Giáo dục và Đào tạo
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND do UBND tỉnh ban hành

 •   05/03/2020 09:18:00 PM
 •   Đã xem: 400
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo 
Đơn vị dự thảo: Sở Khoa học và Công nghệ
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải


Các ý kiến góp ý khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây