Thực hiện Quy định tại Văn bản số 3731/UBND-NC ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. 
Cổng Thông tin điện tử tỉnh xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật để xin ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh.

Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh

 •   17/11/2023 10:50:00 AM
 •   Đã xem: 5
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Công văn   Quyết định
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Tờ trình của UBND và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức hỗ trợ sử dụng kinh phí sự nghiệp đối với một số nhiệm vụ thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo (theo Thông tư số 55/2023/TT-BTC)

 •   06/11/2023 07:41:00 AM
 •   Đã xem: 16
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Tờ trình Công văn Nghị quyết
Đơn vị dự thảo: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Nghị quyết số 101/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

 •   01/11/2023 03:05:00 PM
 •   Đã xem: 28
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Tờ trình   Nghị quyết   Công văn 
Đơn vị dự thảo: Sở Tài chính
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Trị

 •   30/10/2023 08:37:00 AM
 •   Đã xem: 27
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Công văn   Quy định
Đơn vị dự thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản tỉnh Quảng Trị

 •   30/10/2023 08:34:00 AM
 •   Đã xem: 27
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Công văn   Quy định
Đơn vị dự thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị

 •   30/10/2023 08:25:00 AM
 •   Đã xem: 23
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Quy định   Đề án  Công văn
Đơn vị dự thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuỷ sản tỉnh Quảng Trị

 •   30/10/2023 08:21:00 AM
 •   Đã xem: 21
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Quy định   Tờ trình   Đề án  Công văn
Đơn vị dự thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Bãi bỏ các Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

 •   20/10/2023 02:51:00 PM
 •   Đã xem: 31
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Công văn   Tờ trình   Quyết định
Đơn vị dư thảo: Sở Tư pháp
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết Phê duyệt nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều hệ thống đê điều do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   19/10/2023 03:10:00 PM
 •   Đã xem: 39
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Nghị quyết   Tờ trình   Báo cáo  Công văn
Đơn vị dự thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định một số nội dung chi tiết về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   18/10/2023 08:09:00 AM
 •   Đã xem: 30
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Quyết định   Công văn  Tờ trình
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   18/10/2023 08:06:00 AM
 •   Đã xem: 32
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:   Quyết định   Báo cáo
Đơn vị dự thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại chính quyền địa phương ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   10/10/2023 08:02:00 AM
 •   Đã xem: 58
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Quyết định   Quy định   Tờ trình   Công văn
Đơn vị dự thảo: Sở Nội vụ
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định bãi bỏ số 48/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh

 •   04/10/2023 03:21:00 PM
 •   Đã xem: 48
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Công văn   Quyết định
Đơn vị dự thảo: Sở Tài chính
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   03/10/2023 09:10:00 AM
 •   Đã xem: 48
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Quyết định Tờ trình Công văn
Đơn vị dự thảo: Sở Công thương
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành tại Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 08/8/2019

 •   02/10/2023 08:13:00 AM
 •   Đã xem: 49
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Quyết định   Tờ trình   Công văn 
Đơn vị dự thảo: Sở Công thương
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND ngày 22/9/2022

 •   23/09/2023 08:28:00 AM
 •   Đã xem: 45
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 của UBND tỉnh

 •   18/09/2023 08:05:00 AM
 •   Đã xem: 58
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Quyết định   Tờ trình   Công văn
Đơn vị dự thảo: Sở Công thương
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   12/09/2023 07:54:00 AM
 •   Đã xem: 60
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Tờ trình    Công văn   Nghị quyết    Phụ lục
Đơn vị dự thảo: Sở Tư pháp
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Trị

 •   11/09/2023 08:39:00 AM
 •   Đã xem: 48
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:   Tờ trình    Quyết định
Đơn vị dự thảo: Sở Công thương
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định về định mức xây dựng và phân bổ dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng NSNN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   06/09/2023 11:01:00 AM
 •   Đã xem: 56
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Tờ trình   Nghị quyết   Công văn
Đơn vị dự thảo: Sở Khoa học và Công nghệ
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị

 •   31/08/2023 08:41:00 AM
 •   Đã xem: 62
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Công văn   Quyết định
Đơn vị dự thảo: Sở Xây dựng
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ban Quản lý Khu kinh tế

 •   03/08/2023 08:58:00 AM
 •   Đã xem: 94
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Công văn   Dự thảo Quyết định UBND tỉnh   Quyết định QPPL 09  QĐ 43 sửa đổi 09    Quyết định 2462
Đơn vị dự thảo: Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản

 •   02/08/2023 09:08:00 AM
 •   Đã xem: 88
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản   Tờ trình   Công văn
Đơn vị dự thảo: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Quảng Trị (gọi tắt: Đội KTLN 178 tỉnh)

 •   28/07/2023 07:59:00 AM
 •   Đã xem: 116
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:   Dự thảo tờ trình    Quyết định     Công văn
Đơn vị dự thảo: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   21/07/2023 08:38:00 AM
 •   Đã xem: 103
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Quyết định   Công văn
Đơn vị dự thảo: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

 •   07/07/2023 07:33:00 AM
 •   Đã xem: 189
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Công văn   Báo cáo tổng hợp    Báo cáo tóm tắt
Đơn vị dự thảo: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị

 •   27/06/2023 09:24:00 AM
 •   Đã xem: 118
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Quyết định   Tờ trình   Công văn
Đơn vị dự thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thời gian tham gia góp ý: 30 ngày kể từ ngày đăng tải


Các ý kiến góp ý khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây