Thực hiện Quy định tại Văn bản số 3731/UBND-NC ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. 
Cổng Thông tin điện tử tỉnh xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật để xin ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh.

Dự thảo Quyết định, Tờ trình quy định quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách cấp xã

 •   06/07/2024 09:25:00 AM
 •   Đã xem: 12
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Công văn   Quyết định   Quy định   Tờ trình
Đơn vị dự thảo: Sở Nội vụ
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

 •   05/07/2024 09:22:00 AM
 •   Đã xem: 17
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Công văn   Dự thảo Quyết định    Quyết định 934
Đơn vị dự thảo: Sở Xây dựng
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết, Tờ trình quy định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   02/07/2024 09:06:00 AM
 •   Đã xem: 15
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Công văn   Dự thảo   Tờ trình   Công văn 2281   Công văn 2343
Đơn vị dự thảo: Sở Nội vụ
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động Sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   26/06/2024 09:58:00 AM
 •   Đã xem: 25
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Quyết định và Quy chế    Công văn
Đơn vị dự thảo: Sở Khoa học và Công nghệ
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng ký

Dự thảo Quyết định UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung

 •   19/06/2024 10:32:00 AM
 •   Đã xem: 32
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Công văn   Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Tài chính
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị

 •   05/06/2024 02:15:00 PM
 •   Đã xem: 49
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Tờ trình   Công văn   Quy chế
Đơn vị dự thảo: Sở Thông tin và Truyền thông
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết Quy định về mức thu, cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   31/05/2024 04:28:00 PM
 •   Đã xem: 68
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:   Tờ trình   Nghị quyết   Công văn 
Đơn vị dự thảo: Sở Giáo dục và Đào tạo
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 161/2021/NQ-HDNĐ, Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND, Nghị quyết số 69/2022/NQ-HĐND và Nghị quyết số 99/2022/NQ-HĐND

 •   31/05/2024 08:57:00 AM
 •   Đã xem: 46
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Công văn   Tờ trình    Nghị quyết   Báo cáo đánh giá tác động chính sách.
Đơn vị dự thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định QPPL của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y

 •   28/05/2024 03:57:00 PM
 •   Đã xem: 52
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Tờ trình   Đề án   Quyết định  Công văn
Đơn vị dự thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quy trình thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công do UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư

 •   24/05/2024 03:18:00 PM
 •   Đã xem: 63
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:   Quy trình  Quyết định   Công văn
Đơn vị dự thảo: Sở Xây dựng
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (thay thế Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị)

 •   21/05/2024 04:16:00 PM
 •   Đã xem: 72
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Quyết định   Công văn 
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định ban hành “Quy chế quản lý, vận hành, kết nối, bảo đảm an toàn thông tin và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”

 •   21/05/2024 03:07:00 PM
 •   Đã xem: 82
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Dự thảo Quyết định   Tờ trình
Đơn vị dự thảo: Sở Thông tin và Truyền thông
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn y tế và chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   15/05/2024 03:19:00 PM
 •   Đã xem: 65
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Tờ trình    Quyết định
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo lần 2 Nghị quyết của HĐND tỉnh về thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

 •   12/05/2024 02:37:00 PM
 •   Đã xem: 72
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết
Đơn vị dự thảo: Công an tỉnh Quảng Trị
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024 đối với huyện Vĩnh Linh và huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

 •   09/05/2024 10:30:00 AM
 •   Đã xem: 68
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Công văn  Báo cáo của Vĩnh Linh   Báo cáo của Triệu Phong   
Đơn vị dự thảo: UBND tỉnh
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo kế hoạch triển khai Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW của Ban Bí thư

 •   06/05/2024 03:23:00 PM
 •   Đã xem: 61
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Công văn   Kế hoạch triển khai NQ 21   Nghị quyết 21
Đơn vị dự thảo: Sở Ngoại vụ
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định quy định hạn mức công nhận quyền sử dụng đất, giao đất; tách thửa, hợp thửa đất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   03/05/2024 09:11:00 AM
 •   Đã xem: 70
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:   Quyết định   Công văn   Tài liệu liên quan
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập tổ, tiêu chí về số lượng thành viên và chế độ, chính sách, mức hỗ trợ kinh phí đối với "Tổ bảo vệ ANTT" trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   25/04/2024 09:51:00 AM
 •   Đã xem: 99
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:   Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Công an tỉnh Quảng Trị
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại khoản 3 Điều 1 của Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 31/5/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

 •   25/04/2024 09:46:00 AM
 •   Đã xem: 70
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Tờ trình   Nghị quyết   Công văn
Đơn vị dự thảo: Ban Dân tộc
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải
 

Dự thảo Nghị quyết, Tờ trình và báo cáo tác động của Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi Giải thưởng Bùi Dục Tài

 •   24/04/2024 09:22:00 AM
 •   Đã xem: 76
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Nghị quyết   Tờ trình    Quy định  Báo cáo tác động của Nghị quyết   Công văn
Cơ quan dự thảo: Sở Nội vụ
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị

 •   22/04/2024 07:25:00 AM
 •   Đã xem: 92
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Nghị quyết  Tờ trình   Công văn
Đơn vị dự thảo: Sở Tài chính
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định QPPL của UBND tỉnh về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Quảng Trị

 •   15/04/2024 09:43:00 AM
 •   Đã xem: 77
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Công văn   Quyết định   Công văn liên quan 6525
Đơn vị dự thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định bãi bỏ các Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất.

 •   11/04/2024 02:30:00 PM
 •   Đã xem: 89
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Công văn  Quyết định   Tờ trình
Đơn vị dự thảo: Sở Tư pháp
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị.

 •   05/04/2024 02:36:00 PM
 •   Đã xem: 98
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Công văn    Quy định  Thông tư    Quyết định
Đơn vị dự thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải


Các ý kiến góp ý khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây